logo

กิจกรรม


กลุ่มพัฒนาลมหายใจโครงการ "ร่วมทำบุญ ร่วมออกกำลังกาย"

“ร่วมบุญ ทำบุญตักบาตร รับศีล รับพร จากพระสงฆ์ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร”
“ร่วมออกกำลังกาย กับมิราเคิลไทชิ ศาสตร์แห่งการหายใจ ศิลปะการเคลื่อนไหวเพื่อบำรุงสุขภาพกายและใจ”
สถานที่เหมาะสม อากาศธรรมชาติ(สำคัญที่สุด), เวลาเหมาะสม (05.00-07.00 น.)และวิธีการออกกำลังกายเหมาะสม
จะทำให้ผู้ฝึกได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจ
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐น. ฝึกลมปราณแบบมิราเคิลไทชิกายบริหาร,๒๔ ท่า,๓๒ ท่า ๑๘ ท่าชุด ๒,๓ และ ๑๖ ท่า
๐๗.๑๕-๐๗.๓๐น. ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร ๙ รูป รับศีล รับพรจากพระสงฆ์
๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารแบบฉันท์มิตรโครงการ ถวายพลังชี่แด่พ่อหลวง

จากประกาศของ ส่านักพระราชวัง วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๑
“เมื่อช่วงค่่าวันที่ ๑๓ต.ค. ส่านักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ฉบับที่ ๑ความว่า เวลาเช้าวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๐พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอาการพระวรกายด้านขวาอ่อนแรง แพทย์ประจ่าพระองค์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชด่าเนินจากพระต่าหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายตรวจพระสมองด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พบว่ามีผิวพระสมองด้านซ้ายขาดเลือดเล็กน้อย คณะแพทย์จึงขอพระราชทานให้ประทับที่โรงพยาบาล เพื่อถวายพระโอสถรักษาและสังเกตพระอาการ หลังจากถวายการรักษาประมาณ ๘ชั่วโมง ปรากฏว่าพระอาการอ่อนแรงของพระเพลา (ขา)ดีขึ้น จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ส่านักพระราชวัง ๑๓ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐”
จากแถลงการณ์ของสำนักพระราชวังดังกล่าว ทำให้คนไทยทั้งประเทศและต่างประเทศเกิดความห่วงใย วิตกกังวลในการประชวรของในหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของเราคนไทยทุกคน จึงตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ ท่านหายจากอาการประชวร ข้าพเจ้าจึงปรึกษากับลูกศิษย์ จัดงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวง เพื่อรวมพลังถวายพลังชี่ ซึ่งเป็นพลังธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน พร้อมถวายความสมบูรณ์และแข็งแรงแด่พ่อหลวงของเราให้ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง หายจากอาการประชวร ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเทอญ
จึงรวมลูกศิษย์มิราเคิลไทชิถวายพลังชี่แด่พ่อหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
๒. เพื่อรวมพลังถวายพลังชี่ ซึ่งเป็นพลังธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน ถวายแด่พ่อหลวงของเราให้ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๓. เพื่อแสดงความจงรักภักดี สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่การออกกำลังกายแบบมิราเคิลไทชิ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
ครั้งที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)กรุงเทพฯ
โดยบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ วันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)กรุงเทพฯ
โดยบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท
ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ
โดยบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๔๔๔ บาท
ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๑๘ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ)กรุงเทพฯ
โดยบริจาคให้กับสภากาชาดไทย เป็นจำนวนเงิน ๓๖,๘๐๐ บาท
ครั้งที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
โดยบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
โดยบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน ๕๙,๙๙๙ บาท
ครั้งที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. ณ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
โดยบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน ๕๕,๕๕๕ บาท
ครั้งที่ ๘วันอาทิตย์ที่ ๒๑ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. ณ วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) จ.สระบุรี
ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี ได้เงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๑,๙๙๙ บาท ถวายให้กับท่านพระครูภาวนาพิลาศ เจ้าอาวาสวัดเขาวง
ครั้งที่ ๙ วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. สถานที่จัดในกรุงเทพฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไปพิธีมอบใบประกาศนียบัตรพิธีไหว้ครู

เพื่อแสดง”มุทิตาจิต”ต่อผู้มีพระคุณอันได้แก่ บิดา/มารดา/บูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้ไทชิพิธีทำบุญ

พิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วงานรดน้ำผู้สูงอายุตามประเพณีสงกรานต์

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายนโครงการ ''เปลี่ยนก่อนป่วย''

โครงการ “เปลี่ยนก่อนป่วย”ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีผลทำให้ สังคม เศรษฐกิจ การดำรงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเนื้อเยื่อและเซลมีการเกิด เสื่อม เจ็บและตาย อยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตนเองที่จะส่งเสริมความเสื่อม/เจ็บป่วยเร็วขึ้น หรือส่งเสริม/ป้องกัน เนื้อเยื่อและเซล ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังเซลทารกในครรภ์มารดา ดังนั้นหากเรายังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็จะนำไปสู่การเจ็บป่วยของเนื้อเยื่อและเซล ระบบสมองและประสาท ทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ไขข้อ กระดูก บาดเจ็บเรื้อรัง เป็นผลทำให้สุขภาพไม่สมบูรณ์และแข็งแรงในอนาคต รู้สึกวิตกกังวล ขาดความมั่นใจ การทำงานขาดประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เป็นภาระต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพราะฉะนั้น “การเปลี่ยนก่อนป่วย”ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในอนาคตของท่านเช่นเดียวกัน
การเปลี่ยนก่อนป่วย จะให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ ของการป้องกันก่อนการเจ็บป่วย ด้วยการออกกำลังกายแบบมิราเคิลไทชิ ครบทุกด้านเพื่อท่านจะได้ตัดสินใจเริ่มต้นป้องกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้ โดยอาจารย์ สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้ง มิราเคิลไทชิ มีประสบการณ์การ”เปลี่ยนก่อนป่วย”ด้วยตัวเอง มากว่า ๑๗ ปี ทำให้เนื้อเยื่อและเซลอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังเซลทารกในครรภ์มารดา สุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงจนถึงปัจจุบัน และเป็นผู้คิดค้นระบบ SHEB
มิราเคิลไทชิ ห่วงใยท่านด้วยความอย่างจริงใจ
จึงขอมอบโครงการ”เปลี่ยนก่อนป่วย ให้ท่านพิจารณา
แต่ถ้า ป่วยก่อนเปลี่ยน เราจะไม่รับพิจารณาถวายความจงรักแด่ร.๙
ถวายความจงรักแด่ร.๙ (ครั้งที่๒)

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๓ ปีสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย


การแสดงของลูกศิษย์

การแสดงของลูกศิษย์ 

อาทิตย์ที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๙ 

ณ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีพิธีทำบุญ ไหว้ครู มอบประกาศนียบัตร ประจำปี๒๕๕๙

พิธีทำบุญ ไหว้ครู มอบประกาศนียบัตร ประจำปี๒๕๕๙

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก>>งาน วันแห่งคู่รัก สุขภาพดี

งานคู่รัก สุขภาพดีครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) จ.กรุงเทพฯ1

Page 1 of 1, showing 5 records out of 5 total