logo

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งที่๑

 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ทองหล่อ

ภาพบรรยากาศภายในงาน
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้