logo

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งที่๕

 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ธัญญาพาร์ค

บรรยากาศภายในงาน 




มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้