logo

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งที่๓

 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ทองหล่อ

ภาพบรรยากาศภายในงาน
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้