logo

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งที่๒

 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ทองหล่อ

ภาพบรรยากาศภายในงาน
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้