logo

พิธีไหว้ครูครั้งที่๗

 

พิธีไหว้ครูเพื่อแสดง”มุทิตาจิต”ต่อผู้มีพระคุณอันได้แก่ บิดา/มารดา/บูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้ไทชิ

                 กตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพาจารย์  ขอบพระคุณพ่อป่วน/แม่ตุ้ม อินทร์เผือก  ผู้ให้กำเนิด  

                   ขอบพระคุณ ปรมาจารย์ อมร เอี่ยมศิริ ผู้ถ่ายทอดวิชาไทชิ 


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้