logo

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรพิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งที่๖

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งที่๖

อาทิตย์ที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งที่๕

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

มิราเคิลไทชิเซ้นเตอร์ ธัญญาพาร์คพิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งที่๔

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

มิราเคิลไทชิเซ้นเตอร์ ทองหล่อพิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งที่๓

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

มิราเคิลไทชิเซ้นเตอร์ ทองหล่อพิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งที่๒

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

มิราเคิลไทชิเซ้นเตอร์ ทองหล่อพิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งที่๑

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

มิราเคิลไทชิเซ้นเตอร์ ทองหล่อ1

Page 1 of 1, showing 6 records out of 6 total