logo

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งที่๖

 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรครั้งที่๖

อาทิตย์ที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๙

 ณ วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ภาพบรรยากาศภายในงาน

                  มอบประกาศนียบัตรสำหรับท่านที่มีความเพียรพยายาม รางวัลที่มีค่าที่สุด มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ คือสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

                  ขอแสดงความยินดีกับท่านที่จบการอบรม ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน สามารถรับผิดชอบสุขภาพของตนเองได้และกำลังฝึกการให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแก่ผู้อื่น ย่อมมีความสุขทางใจทุกวัน  มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ จึงมอบประกาศนียบัตร ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

 

ขอแสดงความยินกับท่านที่ เข้ารับการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน (ระดับ ๑-๔) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมฝึกด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สุขภาพจิตแจ่มใส 

สุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่างน่าพึงพอใจ  มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ จึงมอบประกาศนียบัตรการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ขนิษฐา อัครนิธิกุล มีผลการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานเพื่อสุขภาพ ด้วยตนเองมีจำนวนครั้งสูงสุดประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  รวม ๒๘๐ ครั้ง เฉลี่ย ๔.๖ ครั้ง/สัปดาห์ มิราเคิลไทชิจึงมอบเกียรติบัตร

 

 

ขอแสดงความยินกับท่านที่มีการจดบันทึกการฝึกด้วยตนเองในสมุดออมสุขภาพ ตั้งแต่ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๔ ปี ๘ เดือน คุณอาจรีย์ ว่องอุดม ๑,๐๔๐ ครั้ง และ คุณศศิเพ็ญ มธุรสตระกูล ๕๔๕ ครั้ง

 


ภาพหมู่ 

 
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้