logo

ครูฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 


การอบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

Miracle Taichi Trainer Foundation Course


ผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ตามระบบ SHEB   เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่การฝึกสอนไปสู่ประชาชนอย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถคิดค้น นวัตกรรม การฝึกสอนใหม่ ๆ นำมาใช้ได้จริง จนเกิดการพัฒนาตนเอง/เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมตามเป้าหมายสามารถฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน สามารถฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน สำหรับห้องฝึกแบบ Silver Class

วัตถุประสงค์  

๑.เพื่ออบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ตามระบบ SHEB

๒.เพื่อเผยแพร่การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ตามระบบ SHEB ให้ประชาชนทั่วไปยอมรับเพิ่มขึ้น

๓.เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ตามระบบ SHEB สู่ระดับสากลทั่วโลกยอมรับ

 

คุณสมบัติ

๑.ผ่านการอบรมและได้รับใบรับรอง ผู้นำการฝึกมิราเคิล ไทชิขั้นพื้นฐาน 

๒.มีผลการฝึกมิราเคิลไทชิด้วยตัวเอง ๖ ครั้ง/สัปดาห์ พร้อมสมุดบันทึกออมสุขภาพ

๓.มีแรงบันดาลใจและความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง พร้อมมีจิตใจเป็นผู้ให้อย่างแรงกล้า เพื่อให้ผู้อื่นมีสุขภาพดี 

๔.ผ่านการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์การเป็นผู้ฝึกสอน

๕.ชายหรือหญิงอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป

 

การสมัคร ส่ง email มาที่ info@miracle-taichi.com 

๑.เขียนประวัติส่วนตัว ลงในใบสมัครที่จัดเตรียมไว้ให้ ดาวน์โหลด

๒.เขียนจุดประสงค์การเป็นผู้ฝึกสอนเพื่ออะไร มีโครงการจะสอนที่ใดบ้าง หรืออื่น ๆ

 

การสัมภาษณ์และทดสอบการฝึกขั้นพื้นฐาน  

๑.มาสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง (กำหนดวันนัดหมาย)

๒.สาธิตและแสดงการฝึกศาสตร์ที่เคยเป็นผู้ฝึกสอนอยู่แล้ว

๓.ประเมินผล

๔.ประกาศผล การเข้าอบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน ๒๕ ครั้ง ๆ ละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด) 

 

เมื่อจบการอบรมจะได้รับใบรับรอง 

Miracle Taichi Trainer Foundation Course

คุณสมบัติ การรับรองผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

*เข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๘๐% และจบตามระยะเวลาที่กำหนด

*ฝึกสอนมิราเคิลไทชิ ขั้นพื้นฐาน ด้วยตนเอง ชุด ๑๘ ท่า ชุด ๑, ๒, ๓, ๕ และ ๑๖ ท่า

 • ระดับที่ ๑ จำนวน ๑๐ ครั้ง ผลการฝึกด้วยตัวเอง อยู่ในเกรดซี ขึ้นไป (๓ ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป) จากใบ transcript
 • ระดับที่ ๒ จำนวน ๑๐ ครั้ง ผลการฝึกด้วยตัวเอง อยู่ในเกรดซี ขึ้นไป (๓ ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป) จากใบ transcript
 • ระดับที่ ๓ จำนวน ๑๐ ครั้ง ผลการฝึกด้วยตัวเอง อยู่ในเกรดซี ขึ้นไป (๓ ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป) จากใบ transcript
 • ระดับที่ ๔ จำนวน ๑๐ ครั้ง ผลการฝึกด้วยตัวเอง อยู่ในเกรดซี ขึ้นไป (๓ ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป) จากใบ transcript                         

รวมระยะเวลา ๔๐ ครั้ง

*มีผู้จบมิราเคิลไทชิ ขั้นพื้นฐาน ถ่ายวีดีโอ ชุด ๑ และ ๑๖ ท่า (ภาคบังคับ) ชุด ๒, ๓, ๕ (เลือก ๑ ชุด) อย่างน้อย ๒ คน

*บันทึกสมุดออมสุขภาพพร้อมลายเซ็นตรวจของผู้ฝึกสอน

*ผู้ที่จบมิราเคิลไทชิ ขั้นพื้นฐาน จะได้รับใบประกาศนียบัตรการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

  

รายนามพร้อมประวัติของครูผู้ฝึกสอน

ที่จบการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

และได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นที่เรียบร้อย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

ชื่อ/นามสกุล          น.ส.กชสร  ฉิมมณี        ชื่อเล่น  เต้    

การศึกษา               ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาลงกรณ์ 

ประสบการณ์ทำงาน  อดีตพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อายุงาน ๑๐ ปี

แรงบันดาลใจที่มาฝึกมิราเคิลไทชิ  เมื่อทดลองฝึกด้วยตัวเอง พบว่าสิ่งที่มองเห็นคือการเคลื่อนไหวด้วยท่าทางช้า ๆ ไม่น่าสนใจ แต่สิ่งที่น่าสนใจและลึกซึ้งมากกว่ากลับมองไม่เห็นด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยการฝึกด้วยตัวเอง ทำให้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

มาเป็นผู้ฝึกสอนได้อย่างไร  จากการฝึกด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้สุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายดีขึ้นตามลำดับ (ในฐานะผู้รับ)  จึงต้องการเผยแพร่ให้คนอื่นสุขภาพแข็งแรง (เป็นผู้ให้) ก็จะมีความสุขอย่างแท้จริง

ปัจจุบันสอนอยู่ที่   

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์  

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เชฟรอน จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ข้อคิดสำหรับการเป็นผู้ฝึกสอน  สิ่งที่เข้ามาในชีวิตเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

 

ชื่อ/นามสกุล    สุธารัตน์ จันทร์รุจิพัฒน์   ชื่อเล่น  ไก่    อายุ ๕๓ ปี

การศึกษา    ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน    อดีตพนักงาน ธนาคาร นครหลวงไทย สำนักงานใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบเจ้าของโรงงานผลิตกรอบรูป บจ. ยูจิ้น (ประเทศไทย), บจ. กวงเชียงเฟรม&ซัพพลาย และ บจ. สยามเฟรม & โมลดิ้ง โรงงานผลิตกรอบสำเร็จรูปสไตล์หลุยส์ที่ทำจากไม้พลาสติก ครั้งแรกในโลกภาพขณะที่ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อจบหลักสูตรมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๑
 สิงหาคม ๒๕๕๔

ภาพขณะที่ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อจบหลักสูตรผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประวัติการฝึก Tai Chi

 • เริ่มฝึกไทชิ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 • เข้ารับการอบรมมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และได้รับใบรับรองการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
 • เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ จบการอบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานแล้ว
 • ฝึกไทชิด้วยตัวเองสัปดาห์ละ ๕-๖ ครั้งต่อสัปดาห์


ปัจจุบันสอนอยู่ที่    

โรงเรียนเพลินพัฒนา

หมู่บ้าน ลัดดารมย์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก จ.นนทบุรี

แรงบันดาลใจในการเรียนไทชิ

พอเราเริ่มฝึกและรู้แล้วว่าการฝึกไทชิอย่างต่อเนื่องมีผลดีต่อ ร่างกายและจิตใจของเราจริง ๆ และการฝึกเองก็ไม่ได้ยากลำบาก หรือทรมานต่อร่างกายอย่างไร ประกอบกับดิฉันเองก็เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ไทชิเป็นกีฬาที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ไม่สิ้นเปลืองเงินทอง ไม่ต้องการสถานที่กว้าง ๆ ก็เลยอยากถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีนี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อคนในครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายของเรา รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

ข้อคิดของการที่จะเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

1.ตัวเราต้องมีการฝึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลต่อตัวเราเองก่อน ว่าไทชินี้ดีจริงหรือไม่ มีผลต่อสุขภาพเราอย่างไร เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ และเมื่อเราเข้าใจอย่างดีแล้ว เราก็จะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น
2.ต้องมีความใส่ใจต่อสิ่งที่เราสอนไปว่าลูกศิษย์เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ เพราะถ้าเค้าไม่นำไปใช้ นำไปปฏิบัติต่อให้เราสอนดีเท่าไหน ผู้เรียนก็ไม่ได้ผล

 


ชื่อ/นามสกุล        เกศรา   เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล     ชื่อเล่น  เกต    อายุ ๔๓ ปี

การศึกษา    ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน   อดีตพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย อายุงาน ๑๒ ปี ปัจจุบัน อาชีพ แม่บ้าน


ภาพขณะที่ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อจบหลักสูตรมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔


ภาพขณะที่ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อจบหลักสูตรผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

ประวัติการฝึก Tai Chi

 • เริ่มฝึกไทชิ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 • เข้ารับการอบรมมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ และ ได้รับใบรับรองการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
 • เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ และ จบการอบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานแล้ว
 • ฝึกไทชิด้วยตัวเองสัปดาห์ละ ๕-๖ ครั้งต่อสัปดาห์

ปัจจุบันสอนอยู่ที่    หมู่บ้าน พฤกษ์ลดา ปิ่นเกล้า-สาย ๕ อ.สามพราน จ.นครปฐม

แรงบันดาลใจที่มาฝึกไทชิ     

อยากมีสุขภาพที่ดีไปจนแก่ (แต่สาวและสวย) เลยหาวิธีออกกำลังกาย ที่สามารถฝึกต่อไปได้เรื่อย ๆ จนมาพบไทชิคือคำตอบที่ใช่

แรงบันดาลใจที่มาเป็นผู้ฝึกสอน   

อยากถ่ายทอดวิชานี้ให้คนในครอบครัวและผู้สนใจ ได้เรียนรู้ในศาสตร์นี้อย่างถูกต้อง

ข้อคิดสำหรับผู้ฝึกสอนที่ดี  เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้สม่ำเสมอ

 


ชื่อ/นามสกุล  จารุวรรณ รุ่งสฤษศักดิ์     ชื่อเล่น  วรรณ    อายุ ๕๖ ปี

การศึกษา    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การตลาด)

ประวัติการทำงาน    

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรีส์ จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการส่วนแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อายุงาน ๔๐ ปี
บริษัท วิทยาสิทธิ จำกัด  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย อายุงาน ๕ ปี
ประวัติการฝึก Tai Chi

 • เริ่มฝึกไทชิ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
 • เข้ารับการอบรมมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ และได้รับใบรับรองการฝึกมิราเคิล ไทชิขั้นพื้นฐาน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
 • เข้ารับการ อบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิล ไทชิขั้นพื้นฐาน ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
 • ฝึกไทชิด้วยตัวเองสัปดาห์ละ ๓-๔ ครั้งต่อสัปดาห์ปัจจุบันสอนอยู่ที่   
หมู่บ้านวิเศษสุขนคร ประชาอุทิศ ๗๙

แรงบันดาลใจในการเรียนไทชิ

จากที่ตนเองมีสุขภาพไม่แข็งแรง จึงได้เริ่มฝึก มิราเคิลไทชิ จนตนเองมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น

แรงบันดาลใจที่มาเป็นผู้ฝึกสอน

หลังจากที่ทดลองฝึกแล้ว ได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นกับตนเอง ทำให้เกิดความศรัทธาและความตั้งใจที่จะเรียนรู้เทคนิค ในการถ่ายทอดวิธีการฝึก มิราเคิลไทชิ อย่างถูกต้อง ให้ผู้อื่นได้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นกัน

 


ชื่อ/นามสกุล  เนตรนัดดา แก่นทอง     ชื่อเล่น  แอน   อายุ ๔๕ ปี

การศึกษา    ประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างเทคนิค สาขาช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ประวัติการทำงาน   พนักงานเขียนแบบ บริษัท สแควอาร์คิเทค จำกัด

 

ประวัติการฝึก Tai Chi

 • เริ่มฝึกไทชิ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 • เข้ารับการอบรมมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ และได้รับใบรับรองการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
 • เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
 • ฝึกไทชิด้วยตัวเองสัปดาห์ละ ๓ ครั้งต่อสัปดาห์

ปัจจุบันสอนอยู่ที่  

โรงเรียนเพลินพัฒนา

แรงบันดาลใจในการเรียนผู้ฝึกสอน

เคยได้เข้าอบรมไทชิระยะสั้นจากอาจารย์ท่านอื่นมาก่อน และอยากต่อยอดจากที่เคยเรียนมา และได้ป่วยเป็นโรคเวียนหัวบ้านหมุน ต้องกินยาตลอดพอได้ฝึกไทชิแล้ว อาการดีขึ้นจึงได้ฝึกอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา

คติประจำใจ 

ยิ่งให้ไป ยิ่งได้มา

 


ชื่อ/นามสกุล  นิยม  อัศวกิตติพร     ชื่อเล่น  นิยม  อายุ ๕๐ ปี

การศึกษา    ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน  ธุรกิจส่วนตัว ร้านเครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน เป็นครูพิเศษสอนดนตรี


ประวัติการฝึก Tai Chi

 • เริ่มฝึกไทชิ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 • เข้ารับการอบรมมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้รับใบรับรองการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
 • เข้ารับการอบรม ผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
 • ฝึกไทชิด้วยตัวเองสัปดาห์ละ ๓ ครั้งต่อสัปดาห์

ปัจจุบันสอนอยู่ที่  

โรงเรียนเพลินพัฒนา

แรงบันดาลใจที่มาฝึกไทชิ            

เคยได้อบรมระยะสั้น ๆ และรู้สึกดี อยากจะศึกษาและฝึกฝนต่อ เพื่อสุขภาพกายและใจของตนเอง และเป็นการฝึกอย่างถูกวิธี

แรงบันดาลใจในการเป็นผู้ฝึกสอน    

อยากถ่ายทอดความรู้นี้ไปสู่ทุกคนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อจะได้ทำสิ่งที่ดีต่อ ๆ ไป

 

ชื่อ/นามสกุล  พรพิมล   พรพิพัฒน์ไพศาล     อายุ ๔๔ ปี

การศึกษา   ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน   

เริ่มต้นจากการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสำนักงาน KPMG และ Ernst & Young  และช่วยธุรกิจครอบครัว โรงงานผู้ผลิตร่ม ปัจจุบันเป็นนักบัญชีอิสระ และ ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและส่งออก กระเบื้อง

ประวัติการฝึก Tai Chi

 • เริ่มฝึกไทชิ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 • เข้ารับการอบรมมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน มิถุนายน ๒๕๕๔ และได้รับใบรับรองการฝึกมิราเคิล ไทชิ ขั้นพื้นฐาน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
 • เข้ารับการอบรม ผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
 • ฝึกไทชิด้วยตัวเองสัปดาห์ละ ๓ ครั้งต่อสัปดาห์

                                                         


ปัจจุบันสอนอยู่ที่  

หมู่บ้าน นันทวัน พุทธมณฑลสาย ๑

แรงบันดาลใจในการเรียนผู้ฝึกสอน

หลังจากผ่านการฝึกไทชิพื้นฐานแล้ว รู้สึกชอบประทับใจ เห็นคุณค่า และคุณประโยชน์ของการออกกำลังกายชนิดนี้ จึงอยากเรียนรู้ให้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดให้คนใกล้ชิดได้อย่างถูกต้อง และถูกหลักของศาสตร์ชนิดนี้ ตลอดจนต้องการที่จะฝึกฝนตนเอง ให้เป็นคนแข็งแรงตลอดไป
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้