ครูฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

วันที่ : 15 ม.ค. 56 / อ่าน : 2,436


การอบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

Miracle Taichi Trainer Foundation Course


ผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรม หลักสูตรผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ตามระบบ SHEB   เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการเผยแพร่การฝึกสอนไปสู่ประชาชนอย่างมีระบบ รวมทั้งสามารถคิดค้น นวัตกรรม การฝึกสอนใหม่ ๆ นำมาใช้ได้จริง จนเกิดการพัฒนาตนเอง/เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมตามเป้าหมายสามารถฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน สามารถฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน สำหรับห้องฝึกแบบ Silver Class

วัตถุประสงค์  

๑.เพื่ออบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ตามระบบ SHEB

๒.เพื่อเผยแพร่การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ตามระบบ SHEB ให้ประชาชนทั่วไปยอมรับเพิ่มขึ้น

๓.เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ตามระบบ SHEB สู่ระดับสากลทั่วโลกยอมรับ

 

คุณสมบัติ

๑.ผ่านการอบรมและได้รับใบรับรอง ผู้นำการฝึกมิราเคิล ไทชิขั้นพื้นฐาน 

๒.มีผลการฝึกมิราเคิลไทชิด้วยตัวเอง ๖ ครั้ง/สัปดาห์ พร้อมสมุดบันทึกออมสุขภาพ

๓.มีแรงบันดาลใจและความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง พร้อมมีจิตใจเป็นผู้ให้อย่างแรงกล้า เพื่อให้ผู้อื่นมีสุขภาพดี 

๔.ผ่านการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์การเป็นผู้ฝึกสอน

๕.ชายหรือหญิงอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป

 

การสมัคร ส่ง email มาที่ info@miracle-taichi.com 

๑.เขียนประวัติส่วนตัว ลงในใบสมัครที่จัดเตรียมไว้ให้ ดาวน์โหลด

๒.เขียนจุดประสงค์การเป็นผู้ฝึกสอนเพื่ออะไร มีโครงการจะสอนที่ใดบ้าง หรืออื่น ๆ

 

การสัมภาษณ์และทดสอบการฝึกขั้นพื้นฐาน  

๑.มาสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง (กำหนดวันนัดหมาย)

๒.สาธิตและแสดงการฝึกศาสตร์ที่เคยเป็นผู้ฝึกสอนอยู่แล้ว

๓.ประเมินผล

๔.ประกาศผล การเข้าอบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน ๒๕ ครั้ง ๆ ละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด) 

 

เมื่อจบการอบรมจะได้รับใบรับรอง 

Miracle Taichi Trainer Foundation Course

คุณสมบัติ การรับรองผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

*เข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๘๐% และจบตามระยะเวลาที่กำหนด

*ฝึกสอนมิราเคิลไทชิ ขั้นพื้นฐาน ด้วยตนเอง ชุด ๑๘ ท่า ชุด ๑, ๒, ๓, ๕ และ ๑๖ ท่า

  • ระดับที่ ๑ จำนวน ๑๐ ครั้ง ผลการฝึกด้วยตัวเอง อยู่ในเกรดซี ขึ้นไป (๓ ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป) จากใบ transcript
  • ระดับที่ ๒ จำนวน ๑๐ ครั้ง ผลการฝึกด้วยตัวเอง อยู่ในเกรดซี ขึ้นไป (๓ ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป) จากใบ transcript
  • ระดับที่ ๓ จำนวน ๑๐ ครั้ง ผลการฝึกด้วยตัวเอง อยู่ในเกรดซี ขึ้นไป (๓ ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป) จากใบ transcript
  • ระดับที่ ๔ จำนวน ๑๐ ครั้ง ผลการฝึกด้วยตัวเอง อยู่ในเกรดซี ขึ้นไป (๓ ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป) จากใบ transcript                         

รวมระยะเวลา ๔๐ ครั้ง

*มีผู้จบมิราเคิลไทชิ ขั้นพื้นฐาน ถ่ายวีดีโอ ชุด ๑ และ ๑๖ ท่า (ภาคบังคับ) ชุด ๒, ๓, ๕ (เลือก ๑ ชุด) อย่างน้อย ๒ คน

*บันทึกสมุดออมสุขภาพพร้อมลายเซ็นตรวจของผู้ฝึกสอน

*ผู้ที่จบมิราเคิลไทชิ ขั้นพื้นฐาน จะได้รับใบประกาศนียบัตรการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน


พิธีรับประกาศนียบัตร

http://www.miracle-taichi.com/contents/view/122#.XVtfR_kzaUl


นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้สนับสนุน


Copyright © miracle-taichi.com