รูปแบบห้องฝึกสอน

วันที่ : 3 เม.ย. 58 / อ่าน : 1,980

ห้องฝึก แบ่งเป็น ๒ ประเภท

๑.Premuim

เป็นห้องฝึกที่มีความรัก ความผูกพันกันมาก่อนเช่น พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา พี่ น้อง มีความเป็นส่วนตัวและคล่องตัวเกี่ยวกับการฝึกเพราะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เข้าใจกันจัดเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวที่อบอุ่นมากที่สุด

๑.๑ สอนโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ เท่านั้น 

๑.๒ สมาชิก ๑-๒ ท่าน มีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อ/แม่,ลูก,สามี/ภรรยา,ญาติ,เพื่อนสนิท เป็นต้น(ระบุก่อนการฝึก) 

๑.๓ แจ้งล่วงหน้า ๑ วัน เลื่อนการฝึก (scrip) ไม่เกิน ๔ ครั้ง/๑ ระดับ 

๑.๔ ไม่รวมกับหัองเรียนอื่น ๆ 

๑.๕ การฝึกสอนตาม กระบวนการฝึกสอนของมิราเคิลไทชิ

 

๒.Gold Class

     ห้องฝึกที่ทำให้รู้จักเพื่อนใหม่ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีความเข้าใจผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดมิตรภาพสุขภาพดี

๒.๑ สอนโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ เท่านั้น 

๒.๒ สมาชิก ๒-๓ ท่าน ตามรายชื่อที่ลงทะเบียนและชำระเงินครบถ้วน 

๒.๓ แจ้งล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ เลื่อนการฝึก(Scrip) ไม่เกิน ๒ ครั้ง/๑ ระดับ 

๒.๔ ระหว่างการฝึกหากสมาชิกไม่ครบ ๓ ท่าน สามารถรวมกับห้องอื่นได้ตามความเหมาะสม 

๒.๕ การฝึกสอนตาม กระบวนการฝึกสอนของมิราเคิลไทชิ 

ประเภทการฝึกสอน  

๑.มาฝึกกับอาจารย์ที่ มิราเคิลไทชิ ทองหล่อ ตามวัน/เวลา ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

๒.ผ่านระบบ Zoom ตามวัน/เวลา ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  


นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้สนับสนุน


Copyright © miracle-taichi.com