logo

รูปแบบห้องฝึกสอน

 

. Premium Class

เป็นห้องฝึกที่มีความรัก ความผูกพันกันมาก่อนเช่น พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา พี่ น้อง มีความเป็นส่วนตัวและคล่องตัวเกี่ยวกับการฝึกเพราะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เข้าใจกันจัดเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวที่อบอุ่นมากที่สุด

๑.๑ สอนโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ เท่านั้น 

๑.๒ สมาชิก ๑-๓ ท่าน มีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อ/แม่,ลูก,สามี/ภรรยา,ญาติ,เพื่อนสนิท เป็นต้น(ระบุก่อนการฝึก) 

๑.๓ แจ้งล่วงหน้า ๑ วัน เลื่อนการฝึก (scrip) ไม่เกิน ๔ ครั้ง/๑ ระดับ 

๑.๔ ไม่รวมกับหัองเรียนอื่น ๆ 

๑.๕ การฝึกสอนตามระบบ SHEB

  

๒. Gold Class  

เป็นห้องฝึกที่ทำให้รู้จักเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีความเข้าใจผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

๒.๑ สอนโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ และ/หรือผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองจากมิราเคิลไท ชิเซ็นเตอร์ เท่านั้น 

๒.๒ สมาชิก ๓-๕ ท่าน ตามรายชื่อที่ลงทะเบียนและชำระเงินครบถ้วน 

๒.๓ แจ้งล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ เลื่อนการฝึก(Scrip) ไม่เกิน ๒ ครั้ง/๑ ระดับ 

๒.๔ ระหว่างการฝึกหากสมาชิกไม่ครบ ๓ ท่าน สามารถรวมกับห้องอื่นได้ตามความเหมาะสม 

๒.๕ การฝึกสอนตามระบบ SHEB


  

๓. Silver Class 

เป็นห้องเรียน ตามสไตล์การฝึกสอนแบบเดิมเหมาะสำหรับสถานออกกำลังกายหรือหน่วยงาน/ชมรมสมาคมต่าง ๆ ที่ไม่จำกัดจำนวนผู้ฝึก

๓.๑ สอนโดย ผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรอง จากมิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ เท่านั้น

๓.๒ สมาชิกตั้งแต่ ๓-๘ ท่าน (ไม่ต้องระบุชื่อ)

๓.๓ แจ้งการฝึกล่วงหน้า ๑ วัน เลื่อนการฝึกได้ ๑ ครั้ง/เดือน (ไม่สะสมในเดือนต่อไป)

๓.๔ หากถึงเวลาสอนไม่มีสมาชิกมาฝึก ก็ให้ถือว่ามีการฝึกสอนตามปกติ

ห้อง ฝึกสำหรับมาฝึกกับอาจารย์ สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเพื่อ  ความรู้ ท่าทางใหม่ ๆ ปรับปรุงแก้ไข และแนะนำรายละเอียดต่าง ๆ  ไปฝึกด้วยตัวเองมากกว่าสัปดาห์ละ ๓-๕ ขึ้นไปจึงจะเกิดผลตามที่ท่านต้องการ