กระบวนการฝึกสอน

วันที่ : 3 เม.ย. 58 / อ่าน : 1,898

กระบวนการฝึกสอน(Training Process)

ก่อนมาเป็นกระบวนการฝึกสอน

เริ่มต้นฝึกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังเป็นการฝึกแบบเดิม ตามสวนสาธารณะ ตอนเช้ามืด (ตีห้าครึ่ง) อายุสมาชิกส่วนใหญ่เกิน ๖๐ ปี แต่ข้าพเจ้าอายุขณะนั้น ๓๔ ปี (เด็กที่สุด) ลักษณะการสอนอาจารย์ยืนอยู่ด้านหน้า เราทำตามคอยจดจำท่าทางต่าง ๆ ให้คล้ายอาจารย์ให้มากที่สุดโดยไม่เน้นรายละเอียดมากนัก (รายละเอียดเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เป็นหัวใจสำคัญที่สุด) นอกจากผู้ที่สนใจเป็นพิเศษจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ก็จะได้รายละเอียดมากขึ้น แต่ผู้ฝึกส่วนใหญ่ไม่สนใจรายละเอียด จึงได้รับประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่ใช้เวลาเท่าเดิม (ปัจจุบันยังมีเป็นจำนวนมาก) 

เริ่มเข้ามาบุกเบิกเผยแพร่ในสถานออกกำลังกาย (fitness) เป็นแรก พ.ศ. ๒๕๔๘  รู้สึกว่ายกระดับการฝึกจากสวนสาธารณะ มาสู่ห้องปรับอากาศ เครื่องเสียงทันสมัย สมาชิกอายุต่ำกว่า ๖๐ ปี บุคลิกท่าทางก็ดูดีทันสมัย แต่การฝึกก็ยังเหมือนเดิมคือตามที่กล่าวมาข้างต้น  จะต่างกันตรงที่ ต้องเสียค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสถานออกกำลังกาย เป็นรายปี ถูกแพงขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นและมีการออกกำลังกาย ให้เลือกหลายรูปแบบ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสบายรูปแบบต่าง ๆ สำหรับการฝึกนั้นก็ยังไม่สามารถเน้นรายละเอียด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดให้กับสมาชิกได้อยู่ดี เพราะสมาชิกที่เข้ามาฝึกแต่ละครั้งมีทั้งเพิ่มมาฝึกครั้งแรก ฝึกมาแล้ว ๑ เดือน ๓ เดือน ๑ ปี ๓ ปี หรือมากกว่านั้น และสมาชิกแต่ละคนก็มีร่างกาย/ความชอบแตกต่างกัน ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถรู้รายละเอียด/ระเบียบการฝึก/ข้อควรระวังต่าง ๆ ทำให้ประโยชน์ได้น้อย จากประสบการณ์บางท่านฝึกมาเกิน ๕-๑๐ ยังจำท่าทางการฝึกทีเคยฝึกมาได้เลย สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไม่สามารถเอากลับมาได้คือ เสียมากเวลาแต่ได้ประโยชน์น้อย

จึงต้องมาเปิด มิราเคิลไทชิ และคิดค้น กระบวนการฝึกสอน(Training Process) 

    ๑.การฝึกอบรม(Training) กำหนดชุดการฝึก แต่ละระดับอย่างชัดเจน

       ๑.๑ การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก,วัยเรียนรู้,วัยสุชภาพดี ก้าวหน้า

       ๑.๒ การศักยภาพ ปรับปรุง,พัฒนา,ก้าวหน้า

  ๒.การฝึกด้วยตนเอง((Practicing) 

     เป็นสิ่งสำคัญที่สุดจะทำให้ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจตามวัตถถุประสงค์

      ๒.๑ การฝึกด้วยตนเองอย่างน้อย ๓-๔ ครั้ง/สัปดาห์

      ๒.๒ เพลงสำหรับฝึกจาก Application

  ๓.การจดบันทึก(Recording) 

     เป็นข้อมูลสำหรับการประเมินผลการฝึกของตนเอง แต่ละสัปดาห์/เดือน/ปี

     ๓.๑ สมุดออมสุขภาพหรือ Application

     ๓.๒ Miracle Taichi Transcript of Fundamental Course Record

 ๔.การถ่ายวีดีโอ(Video shooting) 

    จะเห็นภาพเคลื่อนไหว การฝึกของตนเองเพื่อปรับท่าทางให้เหมาะสมและถูกต้องมากที่สุด

     ๔.๑ ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง

 

ฝึกตามกระบวนการฝึกสอน ประมาณ ๓ เดือนจะมีผลเกิดขึ้นดังนี้

                ๑.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหายใจ  เข้าสั้นเป็นหายใจเข้าลึกทำให้เกิดการเผาผลาญสมบูรณ์ ออกซิเจนโลหิต สารอาหารต่างๆ ไปบำรุงเลี้ยง เนื้อเยื่อและเซลล์ สมอง ประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก ทุกส่วนในร่างกายอย่างทั่วถึง

                ๒.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวตามหลักปรัชญาแห่งความสมดุลภายในสู่ภายนอก หลักกายวิภาคศาสตร์,สรีรวิทยา,พลศาสตร์และจิตวิทยา เพื่อให้สมอง ประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก มีการสั่ง รับข้อมูลและเคลื่อนไหวประสานกันแบบองค์รวม (Holistic Health) ป้องกันการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่า กระดูกสันหลังส่วนเอว ทรวงอก และส่วนคอ รวมทั้งสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงอย่างสมดุลตามธรรมชาติ

                ๓.พัฒนาสติ (ความรู้สึกตัวในปัจจุบัน)ทำเกิดความสงบอย่างแท้จริงสมาธิ (ความผ่อนคลาย)ลดความตึงเครียด พลังภายในบำรุงสุขภาพ(พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดพ้นจากความครอบงำ) บรรลุวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐาน

                ๔.พัฒนาการฝึกของตนเอง สามารถจดจำท่าทางการฝึก/รายละเอียด/ข้อควรระวัง ฝึกด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ตามเวลา/สถานที่ ทำให้ฝึกได้ตลอดชีวิต สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดชีวิต

                ๕.ฝึกการเป็นผู้รับพัฒนาสู่การเป็นผู้ให้สุขภาพสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) กับคนที่ท่านรักให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

   

 นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้สนับสนุน


Copyright © miracle-taichi.com