logo

ระบบ SHEB

 

ระบบ SHEB  

ก่อนมาเป็นระบบ

เริ่มต้นฝึกเมื่อปี พ.ศ.2540 ยังเป็นการฝึกแบบเดิม ตามสวนสาธารณะ ตอนเช้ามืด(ตีห้าครึ่ง) อายุสมาชิกส่วนใหญ่เกิน 60 ปี แต่ข้าพเจ้าอายุขณะนั้น 34 ปี(เด็กที่สุด)ลักษณะการสอนอาจารย์ยืนอยู่ด้านหน้าเราทำตามคอยจดจำท่าทาง ต่างๆให้คล้ายอาจารย์ให้มากที่สุดโดยไม่เน้นรายละเอียดมากนัก(รายละเอียดเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เป็นหัวใจสำคัญที่สุด) นอกจากผู้ที่สนใจเป็นพิเศษจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ก็จะได้รายละเอียดมากขึ้น แต่ผู้ฝึกส่วนใหญ่ไม่สนใจรายละเอียด จึงได้รับประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควร ทั้งๆที่ใช้เวลาเท่าเดิม (ปัจจุบันยังมีเป็นจำนวนมาก) 

เริ่มเข้ามาบุกเบิกเผยแพร่ในสถานออกกำลังกาย(fitness) เป็นแรก  พ.ศ.2548  รู้สึกว่ายกระดับการฝึกจากสวนสาธารณะ มาสู่ห้องปรับอากาศ เครื่องเสียงทันสมัย สมาชิกอายุต่ำกว่า 60 ปี บุคลิกท่าทางก็ดูดีทันสมัย แต่การฝึกก็ยังเหมือนเดิมคือตามที่กล่าวมาข้างต้น  จะต่างกันตรงที่ ต้องเสียค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสถานออกกำลังกาย เป็นรายปี ถูกแพงขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นและมีการออกกำลังกาย ให้เลือกหลายรูปแบบ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสบายรูปแบบต่างๆ สำหรับการฝึกนั้นก็ยังไม่สามารถเน้นรายละเอียดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดให้ กับสมาชิกได้อยู่ดีเพราะ สมาชิกที่เข้ามาฝึกแต่ละครั้งมีทั้งเพิ่มมาฝึกครั้งแรก ฝึกมาแล้ว 1 เดือน 3 เดือน 1 ปี 3 ปีหรือมากกว่านั้น และสมาชิกแต่ละคนก็มีร่างกาย/ความชอบแตกต่างกัน ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถรู้รายละเอียด/ระเบียบการฝึก/ข้อควรระวังต่างๆ ทำให้ประโยชน์ได้น้อย จากประสบการณ์ บางท่านฝึกมาเกิน 5-10 ยังจำท่าทางการฝึกทีเคยฝึกมาได้เลย สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไม่สามารถเอากลับมาได้คือ เสียมากเวลาแต่ได้ประโยชน์น้อย

จึงต้องมาเปิดเป็น มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์  สอนด้วยระบบ ระบบ  SHEB ซึ่งคิดค้นโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้รายละเอียดซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในเวลาอันรวดเร็ว

2.แบ่งห้องฝึกเป็นระดับ 1-4 หอ้งละ3-5 ท่าน ไม่นำสมาชิกที่ต่างระดับมารวมกัน

3.สามารถจดจำท่าการฝึกได้ตามที่กำหนด สามารถฝึกได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียวทั่วโลก

 

มิราเคิลไทชิ ควบคุมการฝึกให้ได้ผลด้วยระบบ SHEB 

                คิดค้นโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ  SHEB คือระบบควบคุมและประเมินผลผู้ฝึกออกกำลังจิตและฝึกออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตามวัตถุประสงค์ ๔ ประการดังนี้

 ๑.Self Practice การฝึกด้วยตนเอง(discipline) สามารถจดจำท่าทาง/รายละเอียด/ /ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ฝึกได้ด้วยตนเองทุกเวลา ทุกสถานที่ที่เหมาะสมได้ทั่วโลก เพียง ๓-๔ ครั้ง/สัปดาห์

๒.Healthy Saving Book สมุดออมสุขภาพดี  การฝึกทุกครั้งต้องบันทึกวัน/เวลา/ชุดการฝึก สถานที่การฝึก เพื่อนำมาฝากการออมสุขภาพดีไว้กับธนาคารออมสุขภาพดีมีสุขเพื่อสะสมสุขภาพดี(Statement)

 ๓.Evaluation ประเมินผล ตรวจสอบสถานนะสุขภาพเมื่อจบการฝึกแต่ละชุดด้วยการถ่ายวีดีโอการฝึกในห้องเรียน เพื่อปรับปรุง แก้ไข รายละเอียดร่วมกับผู้ฝึกสอนทำให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

๔.Behavior Revolution การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อมีการฝึกด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีการฝากออมสุขภาพดี และประเมินผล จะเกิดการเปลี่ยนปลงทางพฤติกรรม ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข คลอดไป 

ท่านประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน การศึกษา ครอบครัวมีความสุข อาชีพเจริญก้าวหน้า มั่งคั่งร่ำรวย  “แต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด ที่ความร่ำรวยซื้อไม่ได้นั่นก็คือ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อายุยืนอย่างมีความสุข”

ท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคือความสำเร็จของมิราเคิลไทชิ

ฝึกตามระบบ SHEB ประมาณ ๓เดือนจะมีผลเกิดขึ้นดังนี้

                ๑.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหายใจ  เข้าสั้นเป็นหายใจเข้าลึกทำให้เกิดการเผาผลาญสมบูรณ์ ออกซิเจนโลหิต สารอาหารต่างๆ ไปบำรุงเลี้ยง เนื้อเยื่อและเซลล์ สมอง ประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก ทุกส่วนในร่างกายอย่างทั่วถึง

                ๒.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเคลื่อนไหวตามหลักปรัชญาแห่งความสมดุลภายในสู่ภายนอก หลักกายวิภาคศาสตร์,สรีรวิทยา,พลศาสตร์และจิตวิทยา เพื่อให้สมอง ประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก มีการสั่ง รับข้อมูลและเคลื่อนไหวประสานกันแบบองค์รวม (Holistic Health) ป้องกันการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่า กระดูกสันหลังส่วนเอว ทรวงอก และส่วนคอ รวมทั้งสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงอย่างสมดุลตามธรรมชาติ

                ๓.พัฒนาสติ (ความรู้สึกตัวในปัจจุบัน)ทำเกิดความสงบอย่างแท้จริงสมาธิ (ความผ่อนคลาย)ลดความตึงเครียด พลังภายในบำรุงสุขภาพ(พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดพ้นจากความครอบงำ) บรรลุวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐาน

                ๔.พัฒนาการฝึกของตนเอง สามารถจดจำท่าทางการฝึก/รายละเอียด/ข้อควรระวัง ฝึกด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ตามเวลา/สถานที่ ทำให้ฝึกได้ตลอดชีวิต สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดชีวิต

                ๕.ฝึกการเป็นผู้รับพัฒนาสู่การเป็นผู้ให้สุขภาพสร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) กับคนที่ท่านรักให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง