logo

ครูฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน(ทั่วไป)

 

การฝึกอบรม ครูฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน(ทั่วไป)

Miracle Taichi Teacher Foundation Course             คุณสมบัติ

  ๑.ได้รับประกาศนียบัตรการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน 

  ๒.มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ  

     รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้  ผู้อื่น ฝึกพัฒนาลมหายใจด้วยตัวเอง  

     ทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตามวัตถุประสงค์

๓.มีระเบียยวินัย ความมุ่งมั่น ต่อการฝึกพัฒนาลมหายใจด้วยตนเอง 

     ทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

๔.มีการเรียนรู้ตลอดเวลากับวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น จิตวิทยา ปรัชญา  

     สรีรวิทยา กายวิภาคและอื่นๆ 

๕.ชาย/หญิง อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป 

ฝึกอบรม ๓๐ ครั้ง ๆ ละ ๒ ชั่วโมง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครได้ที่ มิราเคิลไทชิ 


 

 

 


พิธีรับประกาศนียบัตร

http://www.miracle-taichi.com/contents/view/122#.XVteuvkzaUk