logo

ครูนำการฝึก มิราเคิลไทชิ ขั้นพื้นฐาน

 

การอบรม ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

Miracle Taichi Teacher Foundation Course 


ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผู้ได้ที่เข้ารับการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร  ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน  ตามหลักเกณฑ์ของมิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์เหมาะสำหรับท่านที่จบการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ต้องการรายละเอียด เพื่อพัฒนาการฝึกให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น จนสามารถเป็น ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานให้กับคนที่คุณรัก /ครอบครัว  เริ่มต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

                สามารถนำการฝึกห้อง Silver Class 

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อฝึกรายละเอียดแต่ละท่า พัฒนาให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

๒.เพื่อสร้างแรงบันดาลให้กับคนที่คุณรัก/ครอบครัว เริ่มต้นฝึกมิราเคิลไทชิร่วมกัน ทำให้สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
๓..เพื่อฝึกจิตใจการเป็นผู้ให้พัฒนาสู่การเป็นครูฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

๔.เพื่อร่วมก่อตั้ง กลุ่มบริหารลมหายใจเพื่อสุขภาพ

คุณสมบัติ

๑.จบการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน(ตามระบบ SHEB)และได้รับใบรับรองการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

๒.มีผลการฝึกด้วยตนเองต่อเนื่องอย่างน้อย ๓-๕ครั้ง/สัปดาห์ ติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ
๓.มีเป้าหมายจะเป็นครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานกลุ่มบริหารลมหายใจเพื่อสุขภาพของตนเอง
๔.ผ่านการสัมภาษณ์และทดสอบการฝึก ๑๘ท่าชุดที่ ๑,๒,๓,๕ มิราเคิลไทชิ ๑๖ ท่า 
ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน ๒๒ครั้งๆละ ๑.๓๐ชั่วโมงสัปดาห์ละ ๑ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด) 

 การจบการฝึกอบรม 

๑.เข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อย ๒๐ครั้ง

๒.ก่อตั้งกลุ่มบริหารลมหายใจเพื่อสุขภาพ ๑ กลุ่ม สมาชิกอย่างน้อย ๒ คนขึ้นไป

๓.ถ่ายวีดีโอนำการฝึกกับสมาชิกอย่างน้อย ๒ คนฝึก ๑๘ ท่าชุด ๑ และมิราเคิลไทชิ ๑๖ท่า (ภาพบังคับและเลือกชุด ๒,๓,๕  อีก๑ ชุด(รวม๓ ชุด)รายละเอียดตามกำหนด

 

 


เมื่อจบการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร 
Miracle Taichi Leader Foundation Course

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๐

 ขอแสดงความยินดีกับท่านที่จบการอบรม ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน สามารถรับผิดชอบสุขภาพของตนเองได้และกำลังฝึกการให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแก่ผู้อื่น ย่อมมีความสุขทางใจทุกวัน  มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ จึงมอบประกาศนียบัตร ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

        คุณเพ็ชราภรณ์ วสุนธรามาศ 

       คุณพิมลรัตน์ ทิศาภาคย์  

      คุณรัชต์ภาสน์ ปุ่นประเสริฐ 

     คุณกัญจุฑา ปุ่นประเสริฐ

    


พิธีมอบประกาศนียบัตร

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙

 ขอแสดงความยินดีกับท่านที่จบการอบรม ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน สามารถรับผิดชอบสุขภาพของตนเองได้และกำลังฝึกการให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแก่ผู้อื่น ย่อมมีความสุขทางใจทุกวัน  มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ จึงมอบประกาศนียบัตร ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๘ผู้ที่จบการอบรมผู้นำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้