การอบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานที่ได้รับใบอนุญาต

วันที่ : 5 มี.ค. 56 / อ่าน : 3,253


ผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทขิขั้นพื้นฐานที่ได้รับใบอนุญาต

(Miracle Taichi Trainer Foundation License)

ผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานที่ได้รับใบอนุญาต  หมายถึง ผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกสอนตามระบบ SHEB และได้รับใบอนุญาตจากมิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ห้องฝึกแบบ Gold Class และ Silver Class


วัตถุประสงค์

๑.เพื่อสร้างผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับใบอนุญาตจากมิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์

๒.เพื่อเผยแพร่การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ตามระบบ SHEB ให้ประชาชนทั่วไปยอมรับเพิ่มขึ้น

๓.เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับใบอนุญาต ตามระบบ SHEB สู่ระดับสากลทั่วโลกยอมรับ

 

คุณสมบัติ

๑.ผ่านการอบรมและได้รับใบรับรอง ผู้นำการฝึกมิราเคิล ไทชิขั้นพื้นฐาน 

๒.มีผลการฝึกมิราเคิลไทชิด้วยตัวเอง ๖ ครั้ง/สัปดาห์ พร้อมสมุดบันทึกออมสุขภาพ

๓.มีแรงบันดาลใจและความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง พร้อมมีจิตใจเป็นผู้ให้อย่างแรงกล้า เพื่อให้ผู้อื่นมีสุขภาพดี 

๔.ผ่านการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์การเป็นผู้ฝึกสอน

๕.ชายหรือหญิงอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป

 

การสมัคร ส่ง email มาที่ info@miracle-taichi.com 

๑.เขียนประวัติส่วนตัว ลงในใบสมัครที่จัดเตรียมไว้ให้ ดาวน์โหลด

๒.เขียนจุดประสงค์การเป็นผู้ฝึกสอนเพื่ออะไร มีโครงการจะสอนที่ใดบ้าง หรืออื่น ๆ


การสัมภาษณ์และทดสอบการฝึกขั้นพื้นฐาน  

๑.มาสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง (กำหนดวันนัดหมาย)

๒.สาธิตและแสดงการฝึกศาสตร์ที่เคยเป็นผู้ฝึกสอนอยู่แล้ว

๓.ประเมินผล

๔.ประกาศผล การเข้าอบรมผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน ๓๐ ครั้ง ๆ ละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด) 

เมื่อจบการอบรมจะได้รับใบอนุญาต

-Miracle Taichi Trainer Foundation License


คุณสมบัติ การรับรองผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

*เข้ารับการอบรมอย่างน้อย ๘๐% และจบตามระยะเวลาที่กำหนด

*ฝึกสอนมิราเคิลไทชิ ขั้นพื้นฐาน ด้วยตนเอง ชุด ๑๘ ท่า ชุด ๑, ๒, ๓, ๕ และ ๑๖ ท่า

  • ระดับที่ ๑ จำนวน ๑๐ ครั้ง ผลการฝึกด้วยตัวเอง อยู่ในเกรดซี ขึ้นไป (๓ ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป) จากใบ transcript
  • ระดับที่ ๒ จำนวน ๑๐ ครั้ง ผลการฝึกด้วยตัวเอง อยู่ในเกรดซี ขึ้นไป (๓ ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป) จากใบ transcript
  • ระดับที่ ๓ จำนวน ๑๐ ครั้ง ผลการฝึกด้วยตัวเอง อยู่ในเกรดซี ขึ้นไป (๓ ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป) จากใบ transcript
  • ระดับที่ ๔ จำนวน ๑๐ ครั้ง ผลการฝึกด้วยตัวเอง อยู่ในเกรดซี ขึ้นไป (๓ ครั้ง/สัปดาห์ขึ้นไป) จากใบ transcript                         

รวมระยะเวลา ๔๐ ครั้ง

*มีผู้จบมิราเคิลไทชิ ขั้นพื้นฐาน ถ่ายวีดีโอ ชุด ๑ และ ๑๖ ท่า (ภาคบังคับ) ชุด ๒, ๓, ๕ (เลือก ๑ ชุด) อย่างน้อย ๒ คน

*บันทึกสมุดออมสุขภาพพร้อมลายเซ็นตรวจของผู้ฝึกสอน

*ผู้ที่จบมิราเคิลไทชิ ขั้นพื้นฐาน จะได้รับใบประกาศนียบัตรการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน
นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้สนับสนุน


Copyright © miracle-taichi.com