logo

ถวายความจงรักแด่ร.๙ (ครั้งที่๒)

 เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นวันครบรอบ ๓ ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ในหลวงรัชกาลที่ ๙ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษา ๘๘ ปี ๓๑๓ วัน ทรงครองราชย์สมบัติ ๗๐ ปี ๔ เดือน ๔ วัน

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ธ สธิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ครอบครัวมิราเคิลไทชิ ที่มาร่วมงานในวันนี้ประกอบด้วย

๑.กลุ่มพัฒนาลมหายใจ ปากลัด ๓๑ ท่าน

๒.กลุ่มพัฒนาลมหายใจพระราม ๓ ๙ ท่าน

๓.กลุ่มพัฒนาลมหายใจ Miracle Mon ๑ ท่าน

๔.กลุ่มพัฒนาลมหายใจ คลองลัดโพธิ์ ๙ ท่าน

๕.กลุ่มพัฒนาลมหายใจ Triple Inspire ๑ ท่าน

๖.กลุ่มพัฒนาลมหายใจ ไทชิบำบัดเพื่อการตื่นรู้ ๒ ท่าน

๗.กลุ่มพัฒนาลมหายใจ บางแก้ว ๑ ท่าน

๘.กลุ่มพัฒนาลมหายใจ พัฒนาการก้าวก้าว ๑ ท่าน 

๙.กลุ่มพัฒนาลมหายใจ ปีติ ๒ ท่าน

๑๐.กลุ่มพัฒนาลมหายใจ บ้านพฤกษ์ลดา ปิ่นเกล้า ซอย ๕ ๑ ท่าน

๑๑.กลุ่มพัฒนาลมหายใจ บ้านนันทวัน ๑ ท่าน

๑๒.กลุ่มพัฒนาลมหายใจ หมู่บ้านสวนบางเขน ๗ ท่าน

๑๓.กลุ่มพัฒนาลมหายใจบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ๔ ท่าน

๑๔.มิราเคิลไทชิ ๑๐ ท่าน

 

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
จึงร่วมแสดงการฝึกพัดชุด “ถวายความจงรัก แด่รัชกาล ๙” และร่วมร้องเพลง
“รักพ่อไม่มีวันพอเพียง” ร่วมกับข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์ บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ ๙
ขอขอบพระคุณ จังหวัดสมุทราปราการ
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
พลตรี ดร.กัณฑ์ ท.ธรรมธาดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนอง