logo

พิธีทำบุญ ไหว้ครู มอบประกาศนียบัตร ประจำปี๒๕๖๑

 

แผ่นดินทอง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แผ่นดินเกิดมิราเคิลไทชิ จ.ลพบุรี 

“ครอบครัวมิราเคิลไทชิ” พร้อมใจแต่งชุดไทย รำลึกถึงบรรยากาศแผ่นดินทองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ทรงสร้างความเจริญให้กับเมืองลพบุรี ณ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์      

 


ปรมาจารย์ อมร เอี่ยมศิริ ท่านนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้า เกิดเป็นมนุษย์คนใหม่ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง(ไม่ทำร้ายตนเอง) และเป็นแบบอย่างในการทำความดีให้สุขภาพสมผู้อื่นมีความสมบูรณ์แข็งแรงตลอดมา ไม่มีอาจารย์คงไม่มีวิชานี้(วิชาแห่งการเป็นผู้ให้สุขภาพ)
 

ความในใจบอกใครไม่ได้ 

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ตามระบบ SHEB ต้องฝึกด้วยตนเอง(ไม่รวมกับผู้อื่น) จดจำท่าทางรายลเอียดต่างๆ ฝึกได้ทุกสถานที่/ทุกเวลา ทำให้เกิดประสบการณ์ต่างๆ มากมาย ซึ่งบอกใครไม่ได้ จึงมาเล่าประสบการณ์การฝึกด้วยตัวเอง เพื่อแลกเปลี่ยนความสุขใจ สนุกสนาน ฯลฯคุณสมบัติ การรับประกาศนียบัตรมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน Link

http://www.miracle-taichi.com/contents/view/77#.XVegffkzaUk

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 

    การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

๑.คุณ จินตนา ปาริฉัตร


 


๒.คุณวลัยพร แช่ด่าน

 

                           ๓.คุณอัญชนา อู่โภคิน              

                           ๔.คุณภาวณา   อินทร์เผือก       
คุณสมบัติการรับประกาศนียบัตรครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

http://www.miracle-taichi.com/contents/view/40#.XVegPvkzaUk

ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

    ๑.คุณรัตนา  ไหมทองคำ   

๒.คุณปีติชา ผาสุพงษ์                           ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานที่ได้รับอนุญาต


            ๑.คุณพิมลรัตน์  ทิศาภาคย์   

การแสดง

ชุดที่ ๒ “ลมหายใจแห่งความสุข” โดยคุณรัตนา ไหมทองคำ


การแสดงชุดพิเศษ “พลังธรรมชาติธาตุทั้ง ๔ กับพลังลมหายใจ” 

           กว่าสองพันปีมาแล้ว นักธรรมชาติวิทยาของจีน ยินหยังเจีย ได้พัฒนาทฤษฎีของอู่สิง(ธาตุทั้ง ๕) ซึ่งเป็นกระบวนการทางพลศาสตร์อันช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโลกเรา จากการเฝ้าสังเกตุปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างละเอียดถี่ถ้วน

                ดิน ให้การบำรุงเลี้ยงมนุษย์ผ่านทางพืชผัก โดยการเพาะปลูก

                โลหะหรือทอง  ถูกหล่อหลอมและกลับมาแข็งตัวได้

                น้ำ มีคุณสมบัติในการซึมซาบและไหลลงสู่ที่ต่ำกว่า

                ไม้ ถูกเหลา กลึง ให้เป็นรูปตรง/โค้งได้

                ไฟ มีคุณสมบัติให้ความร้อนและชอบเคลื่อนขึ้นข้างบน

              ธาตุทั้ง ๕ มีการ ส่งเสริมกัน/ใกลชิดกัน/ทำลายกัน/กลัวกัน

             ธาตุทั้ง ๕ จึงเป็นต้นกำเนิด ของคัมภีร์อี้จิง/ แพทย์แผนจีน/ฮวงจุ้ย/และวิชาไทชิ

             พลังลมหายใจ อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก มีประสบการณ์ฝึกกว่า ๒๐ ปี

         ครูสุธารัตน์ จันทร์รุจิพัฒน์  ได้มีโอกาสฝึกฝนจากต้นกำเนิด .....    เวลานี้/สถานที่แห่งนี้/ มีพลังธรรมชาติธาตุทั้ง ๕ จะเข้าสู่ภายในร่างกายเราเพื่อทำให้อวัยวะทั้ง ๑๐ สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยพลังลมหายใจเท่านั้น 

ธาตุดิน ครูสุสุธารัตน์  จันทร์รุจิพัฒน์ธาตุโลหะ ครูปีติชา ผาสุพงษ์
 

ธาตุน้ำ ครูเกศรา  เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล


ธาตุไม้ ครูกชสร ฉิมมณี   

ธาตุไฟ ครูจารุวรรณ  รุ่งสฤษศักดิ์ขอขอบพระคุณ มารดา/บิดา/ครูอาจารย์/ทุกท่านที่มีส่วนสนับมิราเคิลไทชิให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย ไปยังมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ ขอขอบคุณธรรมชาติธาตุทั้ง ๕ (พลังภายนอก) อวัยวะทั้ง ๑๐ (พลังภายใน) ทำให้มีชีวิต ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จนถึงทุกวันนี้

ขอขอบพระคุณ”ครอบครัวมิราเคิลไทชิ”ทุกท่านที่เสียสละเวลา มาร่วมงานทำให้ความฝันเป็นจริง 


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้