logo

พิธีไหว้ครูครั้งที่ ๒

 

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ทองหล่อ

ภาพบรรยากาศภายในงาน
พิธีไหว้ครูเพื่อแสดง”มุทิตาจิต”ต่อผู้มีพระคุณอันได้แก่ บิดา/มารดา/บูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์ความรู้ไทชิ

อาจารย์อมร เอี่ยมศิริ ปรมาจารย์คนแรกของอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก 

“บูรพาจารย์” แปลว่า อาจารย์ในเบื้องต้นหมายถึง

๑.บิดามารดา คืออาจารย์พิเศษคนแรกของแต่ละคนที่สอนทุกอย่างให้โดยไม่มีค่าจ้าง ไม่มีตางรางสอน ไม่มีวันหยุด บิดามารดาจัดว่าเป็นบูรพาจารย์ของลูก เป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของลูกทุกคน 

๒.อาจารย์เก่า คืออาจารย์ที่อบรมสั่งสอนวิชาการมาก่อน งใหญ่ของลูกทุกคน เป็นอาจารย์รุ่นแรกๆ จัดว่าเป็นบูรพาจารย์ ของศิษย์และอาจารย์ต่อๆ มา ซึ่งได้แก่ครูอาจารย์ทั่วไป

“มุทิตา” เป็นผู้มีใจชื่นชมยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือได้รับความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอาการที่เกิดขึ้นในใจเองโดยมิได้บังคับ เพราะเป็นผู้มีปกติยอมรับในผลสำเร็จหรือความดีของคนอื่น

เพราะฉะนั้นจึงเรียกเป็นคำเต็มได้ว่า “มุทิตาจิต”

คุณธรรมข้อนี้มิใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่าย ๆ กับคนทุกคน  ดังนั้นคนที่ทำให้จิตเกิดมุทิตาได้จึงเป็นบุคคลพิเศษที่ยกระดับจิตใจให้สูงกว่าคนธรรมดาสามัญได้แล้ว เป็นคนเปิดใจกว้าง ยอมรับความดีของผู้อื่นและพร้อมเสมอที่จะแสดงความชื่นชมยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ดี ผู้ทำได้ดังนี้ท่านว่าเป็นผู้ยกระดับจิตใจถึงขั้นระดับเป็นพระพรหมทีเดียว เพราะมุทิตาจิตนั้นเป็น “พรหมธรรม” หรือ “พรหมวิหารธรรม” ข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมของผู้เป็นพรหมของผู้ใหญ่ผู้ประเสริฐแล้ว 

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้