logo

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

(Miracle Taichi Foundation Course)


การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน หมายถึง ผู้ที่ผ่านการปฐมนิเทศการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน (Orentation Of Miracle Taichi) ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบและการฝึกตามระบบ SHEB เพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตามที่ผู้ฝึกต้องการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • ให้ผู้ฝึกสามารถฝึกมิราเคิลไทชิได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง ตามระบบ SHEB
 • พัฒนาการฝึกตามรายละเอียดต่างๆทำให้ผู้ฝึกได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
 • มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • หากจบการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ ก็จะสามารถฝึกได้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอตลอดชีวิต ทำให้สุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขตลอดไป

   เปรียบเสมือน ผู้ฝึกเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่ดี นำมาเพาะในดินที่ดี ดูแลเอาใจใส่รดน้ำพรวนดิน กำจัดวัชพืชโดยระบบ SHEB ของมิราเคิลไทชิ ทำให้แตกหน่อ ลำต้นแข็งแรงไม่มีแมลงหรือศัตรูพืชมาทำลาย จนกระทั่งแตกกิ่งก้าน สาขา ผลิใบ ผลิดอกและออกผลในที่สุด ทำให้เก็บผลไม้ได้ตลอดชีวิต

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน 

การออมสุขภาพดี ๔ ระดับ

การออมสุขภาพดีระดับที่ ๑ จำนวน ๑๐ ครั้ง 

ครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓๐นาที สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนในการเตรียมดิน กำจัดวัชพืช ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหายใจ/การเคลื่อนไหว/ฝึกสติ เพื่อเพาะเมล็ดพันธ์พืชที่ดี(ผู้ฝึก) ลงในดินที่อุดสมบูรณ์ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ด้วยระบบ SHEB เพื่อให้เมล็ดพันธ์พืชแตกหน่อ

 • ชุดการฝึก มิราเคิลไทชิ ๖+๑๑ เปลี่ยนสุขภาพ
 • ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๑
 • ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๓-๔ครั้ง/สัปดาห์
 • เข้าร่วมการฝึกอย่างน้อย ๘ ครั้ง
 • ถ่ายวีดีโอขณะฝึกและเปิดให้ดู ปรับปรุงแก้ไขท่าทาง ให้ถูกต้อง

 ระดับสติไม่มีอดีต ไม่มีอนาคตมีแต่ ”ปัจจุบัน” ธรรมชาติให้มาเหมือนกันมีความสำคัญที่สุดตั้งแต่เกิด จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต

 

 

(คลิกสมัครเรียน)การออมสุขภาพดี ระดับที่ ๒  จำนวน ๑๐ ครั้ง 

ครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนในการ ดูแลลำต้นให้สมบูรณ์แข็งแรง ป้องกันการเจาะทำลายของศัตรูพืช ด้วยการแนะนำรายละเอียดต่าง ๆ ตามระบบ SHEB การหายใจ การเคลื่อนไหว เพื่อทำให้กล้ามเนื้อที่ขาจะสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น การเคลื่อนไหวและการทรงตัวดีขึ้น พัฒนาสติ/สมาธิ ความผ่อนคลายเพิ่มขึ้น 

 • ชุดการฝึกไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๒
 • ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์
 • เข้าร่วมการฝึกอย่างน้อย ๘ ครั้ง
 • ถ่ายวีดีโอขณะฝึกและเปิดให้ดู ปรับปรุงแก้ไขท่าทาง ให้ถูกต้อง

ระดับสมาธิ เกิดความสงบ ทำให้มีความผ่อนคลายเพิ่มขึ้น “ เมื่อมีความสุขทางใจเกิดขึ้น เวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อมีความทุกข์ หรือความเจ็บป่วยเวลาจะผ่านไปอย่างเชื่องช้า” ความผ่อนคลายทำให้ร่างกายหลั่งสารดีออกมาการออมสุขภาพดี ระดับที่ ๓  จำนวน ๑๐ ครั้ง 

ครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอน ทำให้ลำต้น แตกกิ่งก้าน สาขาผลิใบ ดูแลรดน้ำ พรวนดินบำรุงแร่ธาตุสารอาหารถูกต้องตามประเภทของต้นไม้ ด้วยระบบ SHEB พร้อมที่จะออกดอก ออกผล อย่างมีคุณภาพเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมตามศักยภาพของร่างกายแต่ละคน มีความสดชื่นมีชีวิตชีวาคล้ายเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่ง 

 • ชุดการฝึก ไทชิชี่กง ๑๘ ท่าชุดที่ ๓ และชุดที่ ๕
 • ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔-๕ ครั้ง/สัปดาห์
 • เข้าร่วมการฝึกอย่างน้อย ๘ ครั้ง
 • ถ่ายวีดีโอขณะฝึกและเปิดให้ดู ปรับปรุงแก้ไขท่าทาง ให้ถูกต้อง

ระดับพลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดพ้นจากความครอบงำ ทำให้บำรุงสุขภาพเนื้อเยื่อและเซลล์มีความสมบูรณ์แข็งแรงภูมิต้านทานดี พลังชี่ภายใน พลังชี่ภายนอกสมดุลกัน  มีชีวิตชีวาเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว มีเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น 

 

การออมสุขภาพดี ระดับที่ ๔  จำนวน ๑๐ ครั้ง 

ครั้งละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอน ผลิดอก ออกผล ตามฤดูกาล ดูแลไม่ให้แมลงมาเจาะผลไม้ คัดแต่ผลที่สมบูรณ์ที่สุด ด้วยระบบ SHEB ไม่มีการตัดต่อพันธุกรรม ไม่มีสารพิษต่อร่างกาย รสชาติผลไม้ดีที่สุด ปลูกด้วยผู้ฝึกเองเก็บกินได้ตลอดชีวิตรายละเอียดครบถ้วน  กำหนดชุดการฝึก เวลาฝึก สถานที่ฝึกถูกต้อง เพื่อทำให้พลังบริสุทธ์ก่อนกำเนิดพ้นจากความครอบงำเต็มเปี่ยม  มีการสร้างร่างกายใหม่ รูปร่างสมดุล สมส่วนทุกประการ ผิวพรรณผ่องใส เป็นหนุ่ม เป็นสาวยาวนาน 


 • ชุดการฝึก มิราเคิลไทชิ ๑๖ ท่า ชุดที่ ๑
 • ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๕ ครั้ง/สัปดาห์
 • เข้าร่วมการฝึกอย่างน้อย ๘ ครั้ง
 • ถ่ายวีดีโอขณะฝึกและเปิดให้ดู ปรับปรุงแก้ไขท่าทาง ให้ถูกต้อง
 • ระดับ สติ/สมาธิ/พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดสมบูรณ์แข็งเต็มเปี่ยมตลอดเวลา

        ๑.หายใจเข้าได้ลึกอย่างเป็นธรรมชาติ  สามารถนำอากาศ แร่ธาตุต่าง ๆ เลือด ไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ สมอง ประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก ทำให้ 

        ๒.เนื้อเยื่อและเซลล์มีความสมบูรณ์ แข็งแรงดุจ เซลล์ของทารกน้อยในครรภ์มารดา 

        ๓.สมอง สดชื่น แจ่มใส ไม่ปวดศรีษะเพราะได้รับอ๊อกซิเจน ที่มาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชอย่างเพียงพอ ป้องกันโรคเกี่ยวกับภาวะสมองขาดออกซิเจน 

        ๔.ประสาท มีประสิทธิภาพในการรับข้อมูล คำสั่งจากสมอง ตลอดจนความรู้สึกต่าง ๆ อย่างมีพลังมหาศาล (พลังจิตหรือพลังภายในหรือพลังชี่) พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดพ้นจากความครอบงำ บำรุงสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง คงความเป็นหนุ่น/สาวยาวนาน 

        ๕.กล้ามเนื้อ เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานกล คลายปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีความยืดหยุ่นดี

        ๖.กระดูก ช่วยเพิ่มสเต็มเซลล์ (Stem Cells) หรือเซลล์ต้นกำเนิดในร่างกาย โดยออกซิเจน กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเซลล์ต้นกำเนิดออกจากไขกระดูก ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของหลอดเลือด ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเส้นเลือดขึ้นใหม่ทดแทนในส่วนที่ขาดเลือดหรือบริเวณที่เป็นแผล

     การที่จะประสบความสำเร็จในการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ต้องฝึกระดับที่ 1-4 ได้นั้นต้องมีความเพียรพยายาม อดทน พัฒนาการฝึกตามระบบ SHEB ไม่สามารถข้ามขั้นตอนไปอย่างรวดเร็วได้ มิฉะนั้นผลก็จะไม่เป็นไปตามความต้องการในระยะยาว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร เริ่มต้นเหมือนกันหมดดังเช่น การปลูกต้นไม้และดูแลเอาใจใส่ด้วยตัวเอง ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ลำต้นแข็งแรง มีกิ่งก้าน ผลิใบ ผลิดอก ออกผล ตามฤดูกาล เก็บไว้รับประทานเองตลอดชีวิต

คุณสมบัติการรับใบประกาศนียบัตรการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

๑.เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียนกับ Miracle Taichi อย่างต่อเนื่องจนเรียนจบระดับที่ ๔

๒.ต้องผ่านการทดสอบ ๑๘ ท่า ชุดที่ ๑ และ ๑๖ ท่า (ท่าบังคับ) และ ๒, ๓, ๕ เลือกเอามา ๑ ชุด (รวมเป็น ๓ ชุด) (โดยการบันทึกเป็นวีดีโอการฝึกท่าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เต็มตัวห้ามตัดต่อ)

๓.มีบันทึกการผลการออมสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง


พิธีรับประกาศนียบัตร

http://www.miracle-taichi.com/contents/view/122#.XVteYvkzaUk
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้