logo

การปฐมนิเทศ มิราเคิลไทชิ

 

สำหรับผู้ที่สนใจ ควรเริ่มต้นด้วย 

** การเข้ารับการปฐมนิเทศ (Orientation of Miracle Tai Chi) **

       ท่านที่จะเข้ารับการฝึกทุกท่าน ควรเข้ารับการปฐมนิเทศก่อน   

       1.1  เพื่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับไทชิ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาไทชิ มิราเคิลไทชิ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งเมื่อเกิดความรู้แล้ว ความเชื่อมั่น และศรัทธาในตัวเองก็จะตามมา จนนำไปสู่การเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม และมีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสุขภาพให้ดีด้วยการเริ่มต้นที่ตนเอง

       1.2 เพื่อให้มีความเข้าใจในการเริ่มต้นปฏิบัติ ได้แก่ หลักการฝึก การฝึกด้วยระบบ SHEB ระเบียบการฝึกซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพที่สัมผัสได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็น ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด


การปฐมนิเทศเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลครบทุกด้าน ในการตัดสินใจเริ่มด้นปฏิบัติเพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง ของตัวท่านเองก่อนที่จะ...

ทางเลือกที่ 1 เปลี่ยนก่อนป่วย เริ่มฝึกตั้งแต่ไม่ค่อยมีเวลา แม้ส่วนใหญ่ต้องทำงาน ดูแลครอบครัว ญาติ สนุกสนานกับเพื่อนๆ แต่ต้องบริหารเวลาอาทิตย์ละ 1 ชั่วโมงครึ่ง เพื่อสุขภาพของตัวเองในปัจจุบัน และอนาคตได้ผลตามที่ต้องการ

ทางเลือกที่ 2 ป่วยก่อนเปลี่ยน หันมาฝึกเมื่อโรคร้ายแรงต่างๆ มาเยือน เช่น มะเร็ง (สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1) โรคหัวใจและหลอดเลือด วัณโรค ฯลฯ ที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษาโดยด่วน หรือรอจนเกษียณอายุ ซึ่งแม้จะมีเวลาเพิ่มขึ้น แต่ก็อาจจะขาดความมั่นใจ ไม่กล้าเริ่มต้นฝึก  ค่าใช้จ่ายสูง ยากลำบาก ได้ผลน้อยกว่า

ดังนั้นเพื่อสุขภาพของท่านเอง ท่านจะเริ่มต้นฝึก ตามทางเลือกที่ 1 หรือทางเลือกที่ 2 ? ? ? 


การปฐมนิเทศ  “เปลี่ยนความคิด พิชิตสุขภาพดี” ปี พ.ศ.๒๕๖๓


เดือน พฤศจิกายน

อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือกและอาจารย์กชสร ฉิมมณี
ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ
รับเชิญเป็นวิทยากร
“โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน”
โดยสำนักวิทยาศาตร์การกีฬา กรมพลศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 เดือน ตุลาคม
อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ
ฝึกอบรมให้กับ บุคลากรสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรมพลศึกษา วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓


บริษัทแอ๊ดว๊านซ์ โพลิเมอร์ เจที จำกัด
โดยคุณกิติพันธุ์ นุตยกุล กรรมการผู้จัดการ
เรียนเชิญ อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือกและอาจารย์กชสร ฉิมมณี
ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ เป็นวิทยากร “เปลี่ยนความคิด พิชิตสุขภาพดี”
ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ณ ที่ทำการของบริษัทฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
 

การปฐมนิเทศ  “เปลี่ยนความคิด พิชิตสุขภาพดี” ปี พ.ศ.๒๕๖๒

เดือน ตุลาคม

คุณพรทิพย์ โสววัฒนกุล ประธานชมรมชี่กง ปตท.

กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ “เปลี่ยนความคิด พิชิตสุขภาพดี”

โดยอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ เป็นวิทยากรนำการฝึกให้กับ

สมาชิกชมรม พร้อมทีมครูฝึกสอน ครูกชสร ฉิมมณี, ครูพิมลรัตน์ ทิศาภาคย์, ครูจินตนา ปาริฉัตร, ครูปีติชา ผาสุพงษ์

ณ ห้องประชุม SPIRIT บมจ.ปตท.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒Corteva Agriscience ทีมการตลาดจากอินโดนีเซีย,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์,เมียนมา เรียนเชิญ อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิแนะนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ณ Pullman King Power Hotel เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

ขอขอบพระคุณ K Indra From Corteva Agriscience


เดือน กันยายน

การปฐมนิเทศ
“คุณสมบัติและรายละเอียด การฝึกอบรมครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน”ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มิราเคิลไทชิ ทองหล่อ ๖ วิทยากรโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ

ครูสุธารัตน์ จันทร์รุจิพัฒน์ กลุ่มพัฒนาลมหายใจ ไทชิบำบัด เพื่อการตื่นรู้
ครูจินตนา ปาริฉัตร กลุ่มพัฒนาลมหายใจ บางแก้ว
ครูปีติชา ผาสุพงษ์ กลุ่มพัฒนาลมหายใจ ปีติ
ครูรัตนา ไหมทองคำ กลุ่มพัฒนาลมหายใจ คลองลัดโพธิ์
พร้อมผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ


เดือน กรกฎาคม

Solutia(Thailand) Ltd.(Head Office) โดยพนักงานและผู้บริหาร ได้เข้าร่วม “เปลี่ยนความคิด พิชิตสุขภาพ” กับอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ ณ มิราเคิลไทชิ ทองหล่อ ๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒


เพื่อนๆที่เรียนหนังสือกันมาตั้งแตระดับมัธยม พร้อมใจและรวมพลัง เริ่มต้น “เปลี่ยนความคิด พิชิตสุขภาพดี” กับอาจารย์อาจารย์สมศักดิ์
อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ ณ มิราเคิลไทชิ ทองหล่อ ๖ วันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม


เดือน มิถุนายน

คุณวัลลภ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เรียนเชิญ อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือกและอาจารย์กชสร ฉิมมณี ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ เป็นวิยากรการออกกำลังกายแบบไทชิ ให้กับสมาชิกฯ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่าง วันที่ ๑๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิ จินตนา/ปีติชา/จิราพร/มนต์สิกานต์ เป็นผู้ช่วย


เดือน พฤษภาคม

บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด มีความห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน ผู้บริหารระดับสูงอนุมัติให้มีการสร้างสถานที่ออกกำลังกายให้พนักงานได้ใช้บริการ โดยได้มีการจัดสรรพื้นที่สร้าง CDS Sports Club ขึ้น ที่ชั้น 5 อาคารชิดลมทาวเวอร์ และเชิญ อาจารย์ สมศักดิ์ อินทร์เผือก/อาจารย์กชสร ฉิมมณี ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ เป็นวิทยากร “เปลี่ยนความคิด พิชิตสุขภาพดี”ในโอกาสเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562


คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ให้เกียรติถ่ายภาพกับประธานชมรมชี่กง บริษัทปตท.และสมาชิก โดยมี อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือกและอาจารย์กชสร ฉิมมณี พร้อมด้วยครูพิมลรัตน์ ร่วมกับประธานชมรมและสมาชิกชมรมชี่กง บริษัท ปตท. แสดงชุด “พลังหายใจ ศิลปะเคลื่อนไหว บำรุงสุขภาพดี” ประกอบเพลง ขอบคุณความรัก ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมาคมสโมสรพนักงาน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สมาคมสโมสรพนักงาน บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒


อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ ร่วมกับ บจก.ปราชญ์เปรียว สตูดิโอ โดยคุณปราชญ์ กองทรัพย์โตและคุณอุษณีย์ ประวัง จัดโครงการ “เปลี่ยนความคิด พิชิตสุขภาพดี” เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ ที่ทำการของบริษัท เมื่อ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 


เดือน มีนาคม

อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ ร่วมกับ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ รณรงค์โครงการ”เปลี่ยนความคิด พิชิตสุขภาพดี” โดยมี คุณสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ธัญวิลล์ จำกัด กล่าวเปิดงาน พร้อมกับผู้มีอุปการะคุณและท่านที่สนใจเข้าร่วม ณ ศูนย์การค้าธัญญพาร์ค ศรีนครินทร์ เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒


เดือน กุมภาพันธ์

อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมมิราเคิลไทชิ รับเชิญเป็นวิทยากร “Nestle Work Hard Play Hard” บริษัท เนสท์เล่(ประเทศไทย) จำกัด โดยมี CEO เป็นประธานและพนักงานเข้าร่วมงาน ณ บริษัทเนสท์เล่(ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒หากเลือกเปลี่ยนก่อนป่วย กรุณาคลิกลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมปฐมนิเทศ ฟรี ด้านล่าง

 

 

เปลี่ยนความคิด พิชิตสุขภาพดี

 

สอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ที่...

info@miracle-taichi.com
0-2714-9853, 08-4106-7255
Facebook : Miracle TaiChi

 

ขอเชิญท่านผู้สนใจ ในศาสตร์แห่ง มิราเคิล ไทชิ เข้าร่วมอบรมได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 10.45-12.15 น.

ท่านที่สนใจ กรุณาโทรติดต่อกลับมาเพื่อสำรองที่นั้งได้ที่ 02-714-9853

- See more at: http://www.miracle-taichi.com/content-view-37.htm#sthash.itABAo53.dpufมิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้