logo

การพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก


โดยอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก
ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิและผู้คิดค้นประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกพัฒนาลมหายใจ

ด้านร่างกาย

การฝึกพัฒนาลมหายใจเข้า (Inhalation) ทางจมูกให้ลึก ตั้งแต่ ๔-๕-๖ วินาทีตามเสียง "วี" เพื่อนำอากาศ แร่ธาตุต่าง ๆ รวมทั้งพลังชี่ภายนอก เคลื่อนเข้าสู่ภายในร่างกายไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ สมอง ประสาท อวัยะต่าง ๆ กล้ามเนื้อ กระดูก เกิดการเผาผลาญเพื่อนำเอาออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อทั่วร่างกายและนำเอาของเสีย toxic waste products) ที่เนื้อเยื่อต่างๆผลิตขึ้นไปยังอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกาย

หายใจออก (Exhalation) ทางปากให้ยาว ตั้งแต่ ๔-๕-๖-๗ วินาที ตามเสียง "วู" และตามจังหวะเสียงดนตรี เพื่อระบายคาร์บอนไดออกไซด์ปลดปล่อย (release) ความวิตกกังวล ความตึงเครียดต่าง ๆ ออกจากร่างกายให้มากที่สุด ทำให้เนื้อเยื่อและเซลล์ที่ดี และเกิดใหม่ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สร้างภูมิคุ้มกัน ควบคุมไม่ให้เนื้อเยื่อและเซลล์ที่มีเชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนได้ จึงเป็นการมุ่งเน้นไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ส่วนที่ดี และเกิดใหม่มากกว่า การมุ่งเน้นกำจัดเนื้อเยื่อและเซลล์ที่มีเชื้อโรค

การเคลื่อนไหวด้วย ศิลปะการเคลื่อนไหว (Movement exercise) เพื่อให้ระบบโครงกระดูก (The skeletal system) ข้อต่อ (Joints) ระบบกล้ามเนื้อ (The muscular system) กระดูกมีการเคลื่อนไหวที่ประสานกัน (Movement coordination) อย่างเป็นระบบมีการหลั่งของน้ำมันไขข้อ ป้องกันการบาดเจ็บ มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น สร้างความสมดุลภายในสู่ภายนอกอย่างเป็นธรรมชาติ

"ผ่อนคลายกาย สบายจิต ลดควมดันโลหิตเพิ่มพลัง เสริมความหนุ่ม/คงความสาวยาวนาน"

ด้านจิตใจ

การฝึกพัฒนาลมหายใจเข้า (Inhalation) ทางจมูกให้ลึก ตั้งแต่ ๔-๕-๖ วินาที ตามเสียง "วี" หายใจออก (Exhalation) ทางปากให้ยาว ตั้งแต่ ๔-๕-๖-๗ วินาที ตามเสียง "วู" และตามจังหวะเสียงดนตรี จะได้ประโยชน์ดังนี้

๑. การฝึกสติ(ความรู้)ให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้า/ออก ตลอดเวลา ควบคุมจิตไม่ให้ฟุ้งฟ่านในขณะฝึก จนเกิดความสงบในการเคลื่อนไหว

๒. การฝึกสมาธิ(ความผ่อนคลาย) ขณะฝึก สมอง ประสาท กล้ามเนื้อ อวัยวะทุกส่วนจะผ่อนคลาย เป็นเวลาขณะที่เรามีความสุขใจ จะรู้สึกเวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ขณะรอคอยบางสิ่งบางอย่างหรือเจ็บป่วย มีความทุกข์ใจ จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าสมาธิจึงเป็นความสุขทางกายและใจหอย่างแท้จริงของมนุษย์

๓. พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิด พ้นจากความครอบงำ บำรุงสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงกลับคืนสู่ธรรมชาติ และปรับคืนสภาพความสมดุลของพลังให้มีสภาวะดังเดิมเหมือนก่อนคลอดออกจากครรภ์มารดา ทำให้มีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข

ด้านจิตวิญญาณ

จิตของมนุษย์ทุกคนมีความบริสุทธิ์มาตั้งแต่เกิด แต่เนื่องจากถูกครอบงำและตกอยู่ในอำนาจของความรู้สึกและอารมณ์ การเรียนรู้ วิถีชีวิตประจำวันหลังเกิดมา ทำให้จิตไม่บริสุทธิ์เหมือนดังเดิม ฟุ้งซ่าน วิตกกังวล เศร้าหมอง หากมีการฝึกอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ จะมีประโยชน์ดังนี้

๑. ยกระดับและพัฒนาจิตวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ดังเดิมก่อนที่จะสิ้นอายุขัย

๒. การเข้าถึงสภาวธรรมขั้นสูงสุด สายศาสนา เชื่อว่า ฝ่ายพุทธศาสนา(มหายาน) หมายถึงการเข้าพุทธภาวะหรือ เฉิงโฝ (成佛) ฝ่ายเต๋า หมายถึงการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณหรือ เสินทง (神通) สองสายล้วนมุ่งหาหนทางที่จะชำระตนให้ข้ามพ้นการเวียนว่ายตายเกิด ดังที่ฝ่ายศาสนาพุทธเรียกว่า "นิพพาน" ศาสนาเต๋า เรียกว่า เทียนเหรินเหออี(天人合一) แปลว่าคนกับฟ้ารวมกันเป็นหนึ่ง