logo

ดีวีดี ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๕ (DVD 18 Posture Set 5)

VDO ตัวอย่าง

ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๕ บทสัมภาษณ์ โดย อาจารย์ สมศักดิ์ อินเผือก , ครู สุธารัตน์


 

ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๕ (Tai Chi Qigong 18 Set 5) ฝึกต่อเนื่อง

โดย อาจารย์ สมศักดิ์ , ครู สุธารัตน์ดีวีดี การฝึก ไทชิ ๑๘ ท่า ชุดที่ ๕ 

ซึ่งประกอบไปด้วยภาพเคลื่อนไหวควบคู่กับเสียงดนตรีพร้อมคำอธิบายกรฝึกอย่างละเอียด

ราคาพิเศษเพียงชุดล ๑๕๐.๐๐ บาท (รวมค่าจัดส่ง)

**หมายเหตุ** โปรดรับทราบว่า ดีวีดีที่จัดจำหน่ายนี้ เป็นดีวีดีที่ทำการบันทึกโดยการ write 

โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้