logo

ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๕

Online Class >>> https://richhap.com/OnlineClasses/miracle_taichi

ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๕ บทสัมภาษณ์ โดย อาจารย์ สมศักดิ์ อินเผือก , ครู สุธารัตน์

  

ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๕ (Tai Chi Qigong 18 Set 5) ฝึกต่อเนื่อง

โดย อาจารย์ สมศักดิ์ , ครู สุธารัตน์