logo

ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๒

 

Online Class >>> https://richhap.com/OnlineClasses/miracle_taichi

ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๒ บทสัมภาษณ์ โดย อาจารย์ สมศักดิ์, ครู จารุวรรณ
ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๒ (Tai Chi Qigong 18 Set 2) ฝึกต่อเนื่อง

โดย อาจารย์ สมศักดิ์ , ครู จารุวรรณ>                                                         

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม กรุณาติดต่อ ๐๘๔-๑๐๖-๗๒๕๕ หรือ ๐๒-๗๑๔-๙๘๕๓ หรือ Info@miracle-taichi.com