logo

การอบรม“เปลี่ยนลมหายใจ เปลี่ยนการเคลื่อนไหว เปลี่ยนสุขภาพดี”

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน




มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้