logo

การฝึกอบรมมิราเคิลไทชิชุดการฝึกอื่นๆ

 
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้