logo

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ ธัญญา ช็อปปิ้ง พาร์ค

 

มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์  ธัญญา ช็อปปิ้ง พาร์ค

ตั้งอยู่ที่ ธัญญา ช็อปปิ้ง พาร์ค อาคาร C ชั้น 2 ห้อง C2-17, C2-18, C2-19 ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรสาร  02-714-9853  มือถือ  084-106-7255
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้