logo

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

(Miracle Taichi Foundation Course)


จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม การปฏิบัติอย่างอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ   โดยอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ จะถ่ายทอดคำแนะนำและประสบการณ์จริงมากว่า ๒๓ ปี เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จ สุขภาพดี อย่างยั่งยืน


การออมสุขภาพ ระดับที่ ๑ จำรวน ๘ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

                               ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์   

                               ๒.การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก

                               ๓.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์

                               ๔.บันทึกการฝึกลงใจสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application

                               ๕.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบความ

                                  ถูกต้อง/ปรับปรุง

                               ๖.ควบคุมการฝึกตามระบบ SHEB

          หากท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้ง ๖ ข้อ สิ่งที่ท่านจะได้รับ 

        ปรับเปลี่ยนการหายใจ/การเคลื่อนไหว/พัฒนาสติการออมสุขภาพ ระดับที่ ๒ จำรวน ๘ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

                             ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์   

                              ๒.การฝึกพัฒนาลมหายใจ ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่  ๒

                              ๓.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์

                              ๔.บันทึกการฝึกลงใจสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application

                              ๕.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบความ

                                 ถูกต้อง/ปรับปรุง

                              ๖.ควบคุมการฝึกตามระบบ SHEB

          หากท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้ง ๖ ข้อ สิ่งที่ท่านจะได้รับ 

           พัฒนาการหายใจ/พัฒนาการเคลื่อนไหว/กล้ามเนื้อหน้าขาแข็งแรง/พัฒนาสติดีเพิ่มขึ้น การออมสุขภาพ ระดับที่ ๓ จำรวน ๘ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

                              ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์   

                             ๒.การฝึกพัฒนาลมหายใจ ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่  ๓

                              ๓.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์

                              ๔.บันทึกการฝึกลงใจสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application

                              ๕.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบความ

                                 ถูกต้อง/ปรับปรุง

                              ๖.ควบคุมการฝึกตามระบบ SHEB

          หากท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้ง ๖ ข้อ สิ่งที่ท่านจะได้รับ 

        เนื้อเยื่อและเซลล์ได้รับการฟื้นฟูและสร้างร่างกายใหม่ พร้อมคำแนะนำรายละเอียดการฝึกเพื่อการฝึกให้ก้าวหน้าและได้รับประโยชน์ด้านการพัฒนาจิตใจ

 

 

 

การออมสุขภาพ ระดับที่ ๔ จำรวน ๘ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

                               ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์   

                             ๒.การฝึกพัฒนาลมหายใจ ไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๕

                             ๓.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์

                             ๔.บันทึกการฝึกลงใจสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application

                             ๕.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบความ

                                 ถูกต้อง/ปรับปรุง

                             ๖.ควบคุมการฝึกตามระบบ SHEB

          หากท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้ง ๖ ข้อ สิ่งที่ท่านจะได้รับ 

        เนื้อเยื่อและเซลล์ได้รับการฟื้นฟูและสร้างร่างกายใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ดีขึ้น สุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อย่างเห็นได้ชัด พร้อมการพัฒนาด้านจิตใจเกิดความสุขอย่างแท้จริง


การออมสุขภาพ ระดับที่ ๕ จำรวน ๘ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

                             ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์   

                             ๒.การฝึกพัฒนาลมหายใจ มิราเคิลไทชิ ๑๖ ท่า

                             ๓.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์

                              ๔.บันทึกการฝึกลงใจสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application

                              ๕.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบความ

                                 ถูกต้อง/ปรับปรุง

                              ๖.ควบคุมการฝึกตามระบบ SHEB

          หากท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้ง ๖ ข้อ สิ่งที่ท่านจะได้รับ 

          การฝึกพัฒนาจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ทำให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน การฝึกจะประกอบด้วยต่างๆ จนอยู่ระดับ Advance รวมทั้งพัฒนาการฝึกถึงขั้นสูงสุดของวิชาพิธีรับประกาศนียบัตร