logo

การฝึกพัฒนาลมหายใจขั้นพื้นฐาน

 

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

(Miracle Taichi Foundation Course)


จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างสุขภาพดีด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรม การปฏิบัติอย่างอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ 

ดยอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงมากว่า ๒๓ ปี เพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จ สุขภาพดี อย่างยั่งยืน

การฝึกพัฒนาลมหายใจ ระดับที่ ๑ จำนวน ๑๐ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

ควบคุมการฝึกด้วย ระบบ TPRV

           ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์(Training)

              การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก

           ๒.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์(Practicing)

           ๓.บันทึกการฝึกสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application (Recording)

           ๔.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนา(Video shooting)

  หากท่านปฏิบัติตามระบบการฝึกอย่างเคร่งครัด จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านร่างกายและจิตใจ คล้ายเมล็ดพันธ์ุพืชเริ่มแตกหน่อการฝึกพัฒนาลมหายใจ ระดับที่ ๒ จำนวน ๑๐ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

ควบคุมการฝึกด้วยระบบ TPRV

           ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์(Training)

               การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเรียนรู้

            ๒.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์(Practicing)

            ๓.บันทึกการฝึกสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application(Recording)

            ๔.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนา(Video shooting)

 หากท่านปฏิบัติตามระบบการฝึกอย่างเคร่งครัด จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

 ทางด้านร่างกายและจิตใจ คล้ายต้นไม้เริ่มมีกิ่ง/ใบ


การฝึกพัฒนาลมหายใจ ระดับที่ ๓ จำนวน ๑๐ ครั้ง ๆละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที  

ควบคุมการฝึกด้วยระบบ TPRV

           ๑.เข้าร่วมฝึกกับอาจารย์ ๑ ครั้ง/สัปดาห์(Training)

              ชุดการฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยสุขภาพดี ก้าวหน้า   

          ๒.ฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์(Practicing)

           ๓.บันทึกการฝึกสมุดออมสุขภาพหรือผ่าน Application(Recording)

           ๔.ถ่ายวีดีโอการฝึกด้วยตนเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนา(Video shooting)

           หากท่านปฏิบัติตามระบบการฝึกอย่างเคร่งครัด จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

              ทางด้านร่างกายและจิตใจ คล้ายต้นไม้มีดอกออกผลตามฤดูกาล

 

 

 


 

         


พิธีรับประกาศนียบัตร