logo

มิราเคิลไทชิ 16 ท่า ชุดที่ 1

 

มิราเคิล ไทชิ 16 ท่า

มิราเคิลไทชิ ๑๖ ท่าชุดที่ ๑ 

           คิดค้นโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ รวบรวมความรู้และประสบการณ์ จากการฝึกไทชิชี่กง ๑๘ ท่า ชุดที่ ๑ ชุดที่ ๒ ชุดที่ ๓ ชุดที่ ๕ มาเป็น มิราเคิลไทชิ ๑๖ เพื่อใช้ในงานวิจัย 

ผลของการฝึกมิราเคิลไทชิประยุกต์ที่มีต่อสุขสมรรถนะทางกายในหญิงสูงอายุ

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ http://www.miracle-taichi.com/contents/view/15#.V2IridSLQUQ 

สรุปผลการวิจัยการฝึกมิราเคิลไทชิประยุกต์มีผลในการพัฒนาสุขสมรรถนะของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นได้และดีกว่าการฝึกไทชิชี่กงแบบเดิมจึงเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกในการออกกำลังกายสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

ฝึก มิราเคิลไทชิ ๑๖ ท่า ชุดที่ ๑ เปรียบเสมือน การดูแลเอาใจใส่ รดน้ำ พรวนดิน บำรุงสารอาหารอย่างถูกต้อง ต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงตลอดเวลา ดูแลป้องกันศัตรูพืชไม่ให้มาทำลายต้นไม้การบำรุงพลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิด พ้นจากความครอบงำ รายละเอียดมากขึ้น กำหนดชุดการฝึก เวลาฝึก สถานที่ฝึกถูกต้อง ทำให้พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดพ้นจากความครอบงำ มาบำรุงสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง มีการสร้างร่างกายใหม่ รูปร่างสมดุล สมส่วนทุกประการ ผิวพรรณผ่องใส เป็นหนุ่ม เป็นสาวยาวนานอย่างมีความสุข

สถานที่ฝึกสัมผัสพลังชี่ภายนอก (พลังแห่งชีวิต) อันได้แก่ธาตุทั้ง ๕

เข้าสู่ร่างกายอวัยวะภายในทั้ง ๑๐ (พลังชี่ภายใน)

๑.ธาตุดินธรรมชาติยืนเท้าสัมผัสดินพื้นผิวโลก ที่โล่งแจ้ง

   จินตนาการ ธาตุดินเข้าสู่ตัวเรา บำรุงม้ามกับกระเพาะอาหาร

๒.ธาตุเหล็กหรือธาตุทอง ธรรมชาติสัมผัสแรงดึงดูดของโลกใต้พื้นพิภพ

  จินตนาการ ธาตุเหล็กหรือธาตุทอง เข้าสู่ตัวเรา บำรุง ปอดกับลำไส้ใหญ่

๓.ธาตุน้ำ ธรรมชาติได้แก่ ลำคลอง แม่น้ำ ทะเล มหาสมุทร

  จินตนาการ ธาตุน้ำเข้าสู่ตัวเรา บำรุงไตกับกระเพาะปัสสาวะ

๔.ธาตุไม้ ธรรมชาติ สวน ป่า มีต้นใหญ่อายุมากๆ ร่มรื่น

   จินตนาการ ธาตุไม้เข้าสู่ตัวเรา บำรุงตัวกับถึงน้ำดี

๕.ธาตุไฟ ธรรมชาติ ความร้อนของสัมแสงอาทิตย์ ยามเช้า/ยามเย็น

   จินตนาการ ธาตุไฟเข้าสู่ตัวเรา บำรุง หัวใจกับลำไส้เล็ก

เวลาดีที่สุด ตอนเช้า ๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น.หรือตอนเย็น ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.มีแสงแดดก่อนพระอาทิตย์ตก

หมายเหตุไม่มียาปฏิชีวนะชนิดใดที่มนุษย์ผลิตขึ้นมามีคุณค่าสร้างภูมิต้านทานอย่างมีคุณภาพ 

เท่ากับ ธาตุทั้ง ๕ ทำปฏิกิริยาเคมีให้เราหายใจเข้าสู่ร่างกาย โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ


 

ข้อควรระวัง

๑.หากเกิดเจ็บบริเวณหัวเข่า กระดูกสันหลังส่วนคอ  อก บั้นเอว  หรือบริเวณที่เคยมีความผิดปกติมาก่อน  หรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติให้หยุดพัก ปรึกษากับผู้ฝึกสอน หรือสอบถามมาที่ มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์

๒.ขณะฝึกไม่ควรดูวีดีโอหรือฝึกตามคนอื่น เพราะจะทำให้ขาดสติ พลังชี่เดินไม่สม่ำเสมอ

 

 

บอกเล่าประสบการณ์ คุณสามชัย   ผาสุพงษ์:  ประโยชน์ที่จะได้รับ

                ๑.หายใจเข้าได้ลึกอย่างเป็นธรรมชาติ  สามารถนำอากาศ แร่ธาตุต่างๆ เลือด ไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ สมอง ประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก ทำให้เนื้อเยื่อและเซลล์มีความสมบูรณ์ แข็งแรงดุจ เซลล์ของทารกน้อยในครรภ์มารดา

                ๒.สมอง สดชื่น แจ่มใส ไม่ปวดศีรษะ เพราะได้รับออกซิเจนที่มาจากการสังเคราะห์แสงของพืชอย่างเพียงพอ ป้องกันโรคเกี่ยวกับภาวะสมองขาดออกซิเจน

                ๓.ประสาท มีประสิทธิภาพในการรับข้อมูล คำสั่งจากสมอง ตลอดจนความรู้สึกต่างๆ อย่างมีพลังมหาศาล(พลังจิตหรือพลังภายในหรือพลังชี่) พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดพ้นจากความครอบงำ บำรุงสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง คงความเป็นหนุ่มสาวยาวนาน

                ๔.กล้ามเนื้อ เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานกล คลายปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีความยืดหยุ่นดี

                ๕.กระดูก ช่วยเพิ่มสเต็มเซลล์ (Stem Cells) หรือเซลล์ต้นกำเนิดในร่างกาย โดยออกซิเจน กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเซลล์ต้นกำเนิดออกจากไขกระดูก ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของหลอดเลือดที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเส้นเลือดขึ้นใหม่ทดแทนในส่วนที่ขาดเลือดหรือบริเวณที่เป็นแผล