logo

ประโยชน์

 

การฝึกพัฒนาลมหายใจขั้นพื้นฐาน อย่างถูกต้องและฝึกอย่างสม่ำเสมอ จะได้ประโยชน์ ดังนี้

๑.หายใจเข้าได้ลึกอย่างเป็นธรรมชาติ  สามารถนำอากาศ แร่ธาตุต่างๆและเลือด 

  ไปยังเนื้อเยื่อ เซลล์สมอง ประสาท กล้ามเนื้อและกระดูกทุกข้อ

๒.เนื้อเยื่อ และเซลล์มีความสมบูรณ์ แข็งแรงดุจเซลล์ของทารกน้อยในครรภ์มารดา

๓.สมองและประสาททุกส่วนผ่อนคลาย เพราะได้รับอากาศและแร่ธาตุ จากระบบธรรมชาติ 

   ที่จักรวาลส่งมาให้ทุกวันหรือมาจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช 

๔.ประสาท มีประสิทธิภาพในการรับข้อมูล คำสั่งจากสมอง ตลอดจนความรู้สึกต่างๆ 

   อย่างมีพลังมหาศาล(พลังภายในหรือพลังจิตใต้สำนึก) 

   จนพลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิดพ้นจากความครอบงำ ทำให้บำรุงสุขภาพสมบูรณ์ด้วยตัวเอง

๕.กล้ามเนื้อ เปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานกล คลายปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ 

   มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีความยืดหยุ่นดี

๖.กระดูก ช่วยเพิ่มสเตมเซลล์ (Stem Cells) หรือเซลล์ต้นกำเนิดในร่างกาย โดยออกซิเจน

   จะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเซลล์ต้นกำเนิดออกจากไขกระดูก ซึ่งเป็นเซลล์

   ต้นกำเนิดของหลอดเลือดที่มี ส่วนสำคัญในการสร้างเส้นเลือดขึ้นใหม่ทดแทนในส่วนที่

   ขาดเลือดหรือบริเวณที่เป็นแผล


ด้านจิตใจ  

๑.การฝึกสติ(Consciousness)ให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้า/ออก ตลอดเวลา  

   ควบคุมจิตไม่ให้ฟุ้งฟ่านในขณะฝึก จนเกิดความสงบในการเคลื่อนไหว

 ๒.การฝึกสมาธิ(Meditation)ขณะฝึก สมอง ประสาท กล้ามเนื้อและกระดูก

    อวัยวะทุกส่วนจะผ่อนคลาย เป็นเวลาขณะที่เรามีความสุขใจ จะรู้สึกเวลา 

    ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ขณะรอคอยบางสิ่งบางอย่างหรือเจ็บป่วย มีความทุกข์ใจ 

    จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า  

    สมาธิจึงเป็นความสุขทางกายและใจหอย่างแท้จริงของมนุษย์

๓.พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิด พ้นจากความครอบงำ บำรุงสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง

    กลับคืนสู่ธรรมชาติ และปรับคืนสภาพความสมดุลของพลังให้มีสภาวะดังเดิมเหมือน

    ก่อนคลอดออกจากครรภ์มารดา ทำให้มีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข

ด้านจิตวิญญาณ 

จิตของมนุษย์ทุกคนมีความบริสุทธิ์มาตั้งแต่เกิด  

แต่เนื่องจากถูกครอบงำและตกอยู่ในอำนาจของความรู้สึกและอารมณ์  

การเรียนรู้ วิถีชีวิตประจำวันหลังเกิดมา ทำให้จิตไม่บริสุทธิ์เหมือนดังเดิม 

ฟุ้งซ่าน วิตกกังวล เศร้าหมอง หากมีการฝึกอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ จะมีประโยชน์ดังนี้

๑.ยกระดับและพัฒนาจิตวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ดังเดิมก่อนที่จะสิ้นอายุขัย 

       ๒.การเข้าถึงสภาวธรรมขั้นสูงสุด  สายศาสนา เชื่อว่า  

        ฝ่ายพุทธศาสนา(มหายาน) หมายถึงการเข้าพุทธภาวะหรือ เฉิงโฝ  (成佛)

  ฝ่ายเต๋า หมายถึงการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณหรือ เสินทง (神通) 

สองสายล้วนมุ่งหาหนทางที่จะชำระตนให้ข้ามพ้นการเวียนว่ายตายเกิด 

      ดังที่ฝ่ายศาสนาพุทธเรียกว่า "นิพพาน"  

      ศาสนาเต๋า เรียกว่า เทียนเหรินเหออี(天人合一) แปลว่าคนกับฟ้ารวมกันเป็นหนึ่ง