ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Declaration of Intellectual Property)

วันที่ : 30 มี.ค. 58 / อ่าน : 2,719

Miracle Tai Chi™ ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ซึ่งใช้ประสบการณ์ 26 ปีจากการฝึกและสอนไทชิสร้างสรรค์ผลงานการฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก ชุดวัยเรียนรู้ และชุดสุขภาพดี ก้าวหน้า 

Miracle Tai Chi™ ได้ดำเนินการป้องกันที่มีผลทางกฎหมายด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก (Worldwide Copyright ©) รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่นำมาปรับใช้ได้ ซึ่งมีหลักฐานการคิดค้นขึ้นก่อนโดยระบุวันที่และเวลา ไว้แล้วทั้งหมด หากผู้ใดจะนำไปใช้สอนต่อหรือเผยแพร่โดยที่อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือกมิได้เป็นผู้สอนด้วยตนเอง จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรจากอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก และ Miracle Tai Chi™ แล้วเท่านั้น หากผู้ใดลอกเลียนสื่อการสอน ทำเหมือนหรือคล้ายโดยมิได้รับอนุญาตไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกโฆษณาหรือกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ จะถูกดำเนินคดีสูงสุดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ อินทร์เผือก ได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ มิราเคิลไทชิ เพื่อแสดงว่าเครื่องหมายบริการนี้ได้จดทะเบียนแล้ว ทะเบียนเลขที่ บ32077 สำหรับบริการ สถานออกกำลังกาย

ความคุ้มครองลิขสิทธิ์

ข้าพเจ้านายสมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ เป็นผู้ริเริ่ม คิดค้น สร้างสรรค์ ผลงานการฝึกพัฒนาลมหายใจ โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ สติปัญญา ความวิริยะอุตสาหะของตนเองและไม่ลอกเลียนแบบผู้อื่น จึงแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ ตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้การคุ้มครองลิขสิทธิ์มีผลเกิดขึ้นทันทีตั้งแต่วันที่สร้างสรรค์ผลงาน

 ๑.การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก

๒.การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเรียนรู้

 ๓.การฝึกพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยสุขภาพดี ก้าวหน้า


นโยบายความเป็นส่วนตัว | เงื่อนไขการใช้งาน

ผู้สนับสนุน


Copyright © miracle-taichi.com