logo

ระบบ SHEB และห้องฝึก

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึก 

ด้านร่างกาย

การฝึกบริหารลมหายใจเข้า (Inhalation) ทางจมูกให้ลึก ตั้งแต่ ๔-๕-๖ วินาทีตามเสียง "วี" เพื่อนำอากาศ แร่ธาตุต่าง ๆ รวมทั้งพลังชี่ภายนอก เคลื่อนเข้าสู่ภายในร่างกายไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ สมอง ประสาท อวัยะต่าง ๆ กล้ามเนื้อ กระดูก เกิดการเผาผลาญเพื่อนำเอาออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อทั่วร่างกายและนำเอาของเสีย toxic waste products) ที่เนื้อเยื่อต่างๆผลิตขึ้นไปยังอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกาย

หายใจออก (Exhalation) ทางปากให้ยาว ตั้งแต่ ๔-๕-๖-๗ วินาที ตามเสียง "วู" และตามจังหวะเสียงดนตรี เพื่อระบายคาร์บอนไดออกไซด์ปลดปล่อย (release) ความวิตกกังวล ความตึงเครียดต่าง ๆ ออกจากร่างกายให้มากที่สุด

ทำให้เนื้อเยื่อและเซลล์ที่ดี และเกิดใหม่ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สร้างภูมิคุ้มกัน  ควบคุมไม่ให้เนื้อเยื่อและเซลล์ที่มีเชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนได้ จึงเป็นการมุ่งเน้นไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ส่วนที่ดี และเกิดใหม่มากกว่า การมุ่งเน้นกำจัดเนื้อเยื่อและเซลล์ที่มีเชื้อโรค 

         การเคลื่อนไหวด้วย ศิลปะการเคลื่อนไหว (Movement exercise) เพื่อให้ระบบโครงกระดูก (The skeletal system) ข้อต่อ (Joints) ระบบกล้ามเนื้อ (The muscular system) กระดูกมีการเคลื่อนไหวที่ประสานกัน (Movement coordination) อย่างเป็นระบบมีการหลั่งของน้ำมันไขข้อ ป้องกันการบาดเจ็บ มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น สร้างความสมดุลภายในสู่ภายนอกอย่างเป็นธรรมชาติ 

ผ่อนคลายกาย สบายจิต ลดควมดันโลหิตเพิ่มพลัง  เสริมความหนุ่ม/คงความสาวยาวนาน 

 

ด้านจิตใจ  

การฝึกบริหารลมหายใจเข้า (Inhalation) ทางจมูกให้ลึก ตั้งแต่ ๔-๕-๖ วินาที ตามเสียง "วี" หายใจออก (Exhalation) ทางปากให้ยาว ตั้งแต่ ๔-๕-๖-๗ วินาที ตามเสียง "วู" และตามจังหวะเสียงดนตรี จะได้ประโยชน์ดังนี้

        ๑.การฝึกสติ(ความรู้)ให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้า/ออก ตลอดเวลา  ควบคุมจิตไม่ให้ฟุ้งฟ่านในขณะฝึก จนเกิดความสงบในการเคลื่อนไหว

        ๒.การฝึกสมาธิ(ความผ่อนคลาย) ขณะฝึก สมอง ประสาท กล้ามเนื้อ อวัยวะทุกส่วนจะผ่อนคลาย เป็นเวลาขณะที่เรามีความสุขใจ จะรู้สึกเวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ขณะรอคอยบางสิ่งบางอย่างหรือเจ็บป่วย มีความทุกข์ใจ จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าสมาธิจึงเป็นความสุขทางกายและใจหอย่างแท้จริงของมนุษย์

๓.พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิด พ้นจากความครอบงำ บำรุงสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงกลับคืนสู่ธรรมชาติ และปรับคืนสภาพความสมดุลของพลังให้มีสภาวะดังเดิมเหมือนก่อนคลอดออกจากครรภ์มารดา ทำให้มีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข

ด้านจิตวิญญาณ 

จิตของมนุษย์ทุกคนมีความบริสุทธิ์มาตั้งแต่เกิด  แต่เนื่องจากถูกครอบงำและตกอยู่ในอำนาจของความรู้สึกและอารมณ์  การเรียนรู้ วิถีชีวิตประจำวันหลังเกิดมา ทำให้จิตไม่บริสุทธิ์เหมือนดังเดิม ฟุ้งซ่าน วิตกกังวล เศร้าหมอง หากมีการฝึกอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ จะมีประโยชน์ดังนี้

๑.ยกระดับและพัฒนาจิตวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ดังเดิมก่อนที่จะสิ้นอายุขัย 

       ๒.การเข้าถึงสภาวธรรมขั้นสูงสุด  สายศาสนา เชื่อว่า  

        ฝ่ายพุทธศาสนา(มหายาน) หมายถึงการเข้าพุทธภาวะหรือ เฉิงโฝ  (成佛)

ฝ่ายเต๋า หมายถึงการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณหรือ เสินทง (神通) 

สองสายล้วนมุ่งหาหนทางที่จะชำระตนให้ข้ามพ้นการเวียนว่ายตายเกิด ดังที่ฝ่ายศาสนาพุทธเรียกว่า "นิพพาน"  ศาสนาเต๋า เรียกว่า เทียนเหรินเหออี(天人合一) แปลว่าคนกับฟ้ารวมกันเป็นหนึ่ง

 

 ระบบ SHEB และห้องฝึก 

๑.ก่อนมาเป็นระบบ

เริ่มต้นฝึกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังเป็นการฝึกแบบเดิม ตามสวนสาธารณะ ตอนเช้ามืด (ตีห้าครึ่ง) อายุสมาชิกส่วนใหญ่เกิน ๖๐ ปี แต่ข้าพเจ้าอายุขณะนั้น ๓๔ ปี (เด็กที่สุด) ลักษณะการสอนอาจารย์ยืนอยู่ด้านหน้า เราทำตามคอยจดจำท่าทางต่าง ๆ ให้คล้ายอาจารย์ให้มากที่สุดโดยไม่เน้นรายละเอียดมากนัก (รายละเอียดเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่เป็นหัวใจสำคัญที่สุด) นอกจากผู้ที่สนใจเป็นพิเศษจะขอคำแนะนำจากอาจารย์ก็จะได้รายละเอียดมากขึ้น แต่ผู้ฝึกส่วนใหญ่ไม่สนใจรายละเอียด จึงได้รับประโยชน์ไม่มากเท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่ใช้เวลาเท่าเดิม (ปัจจุบันยังมีเป็นจำนวนมาก) 

เริ่มเข้ามาบุกเบิกเผยแพร่ในสถานออกกำลังกาย (fitness) เป็นแรก พ.ศ. ๒๕๔๘  รู้สึกว่ายกระดับการฝึกจากสวนสาธารณะ มาสู่ห้องปรับอากาศ เครื่องเสียงทันสมัย สมาชิกอายุต่ำกว่า ๖๐ ปี บุคลิกท่าทางก็ดูดีทันสมัย แต่การฝึกก็ยังเหมือนเดิมคือตามที่กล่าวมาข้างต้น  จะต่างกันตรงที่ ต้องเสียค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสถานออกกำลังกาย เป็นรายปี ถูกแพงขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นและมีการออกกำลังกาย ให้เลือกหลายรูปแบบ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสบายรูปแบบต่าง ๆ สำหรับการฝึกนั้นก็ยังไม่สามารถเน้นรายละเอียด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดให้กับสมาชิกได้อยู่ดี เพราะสมาชิกที่เข้ามาฝึกแต่ละครั้งมีทั้งเพิ่มมาฝึกครั้งแรก ฝึกมาแล้ว ๑ เดือน ๓ เดือน ๑ ปี ๓ ปี หรือมากกว่านั้น และสมาชิกแต่ละคนก็มีร่างกาย/ความชอบแตกต่างกัน ฯลฯ ทำให้ไม่สามารถรู้รายละเอียด/ระเบียบการฝึก/ข้อควรระวังต่าง ๆ ทำให้ประโยชน์ได้น้อย จากประสบการณ์บางท่านฝึกมาเกิน ๕-๑๐ ยังจำท่าทางการฝึกทีเคยฝึกมาได้เลย สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไม่สามารถเอากลับมาได้คือ เสียมากเวลาแต่ได้ประโยชน์น้อย

จึงต้องมาเปิดเป็น มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ สอนด้วยระบบ ระบบ  SHEB ซึ่งคิดค้นโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑.เพื่อให้รายละเอียดซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุด ที่จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ในเวลาอันรวดเร็ว

๒.แบ่งห้องฝึกเป็นระดับ ๑-๔ หอ้งละ ๓-๕ ท่าน ไม่นำสมาชิกที่ต่างระดับมารวมกัน

๓.สามารถจดจำท่าการฝึกได้ตามที่กำหนด สามารถฝึกได้ด้วยตนเองเพียงคนเดียวทั่วโลก

 

๒.ระบบ SHEB คืออะไร

Self Practice การฝึกด้วยตนเอง  สามารถจดจำท่าทาง/รายละเอียดต่าง ๆ/ข้อควรระวังระเบียบการฝึก ฝึกได้ด้วยตนเองทุกเวลา ทุกสถานที่ที่เหมาะสมได้ทั่วโลก ยิ่งมีจำนวนครั้งมากประโยชน์ก็เกิดขึ้นเร็ว

Happy Healthy Saving Book สมุดออมสุขภาพดี มีสุข การฝึกทุกครั้งต้องบันทึกวัน/เวลา/ชุดการฝึก สถานที่การฝึก เพื่อนำมาบันทึก และฝากการออมสุขภาพไว้กับธนาคารออมสุขภาพดีมีสุข

Evaluation ประเมินผล/ปรับปรุงรายละเอียด/ตรวจสอบสถานนะสุขภาพเมื่อจบการฝึกแต่ละชุด ก็ประเมินผลจากการฝึกด้วยตนเอง/ข้อมูลต่าง ๆ จากสมุดออมสุขภาพดีมีสุข และจากการถ่ายวีดีโอ 

Behavior Revolution การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อมีการฝึกด้วยตนเอง มีการฝากออมสุขภาพดีและประเมินผล/ปรับปรุงรายละเอียด ก็จะพบการเปลี่ยนปลงทางพฤติกรรมการหายใจ การเคลื่อนไหวและระเบียบวินัยการฝึกอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป 

หากท่านไว้วางใจในความรู้และประสบการณ์การฝึกสอน ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ของอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ ซึ่งพัฒนาการฝึกของตนเอง พัฒนาการฝึกสอนและเป็นผู้คิดค้นระบบ SHEB  มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ จึงเป็นแห่งเดียวในโลกที่ฝึกสอนตามระบบ SHEB เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง มาสู่ท่านอย่างเป็นระบบ และยั่งยืนตลอดไป  

ท่านประสบความสำเร็จในครอบครัวมีความสุข หน้าที่การงานเจิรญก้าวหน้า อาชีพมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาล แต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด ที่ความร่ำรวยซื้อไม่ได้นั่นก็คือ ความสุขที่เกิดจากสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง อายุยืน

ความสำเร็จท่านคือความสำเร็จของมิราเคิลไทชิ

รูปแบบห้องฝึกสอน

. Premium Class

เป็นห้องฝึกที่มีความรัก ความผูกพันกันมาก่อนเช่น พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา พี่ น้อง มีความเป็นส่วนตัวและคล่องตัวเกี่ยวกับการฝึกเพราะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เข้าใจกันจัดเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวที่อบอุ่นมากที่สุด

๑.๑ สอนโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ เท่านั้น 

๑.๒ สมาชิก ๑-๓ ท่าน มีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อ/แม่,ลูก,สามี/ภรรยา,ญาติ,เพื่อนสนิท เป็นต้น (ระบุก่อนการฝึก) 

๑.๓ แจ้งล่วงหน้า ๑ วัน เลื่อนการฝึก (scrip) ไม่เกิน ๔ ครั้ง/๑ ระดับ 

๑.๔ ไม่รวมกับหัองเรียนอื่น ๆ 

๑.๕ การฝึกสอนตามระบบ SHEB

  

๒. Gold Class  

เป็นห้องฝึกที่ทำให้รู้จักเพื่อนใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีความเข้าใจผู้อื่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

๒.๑ สอนโดย อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิ และ/หรือผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการรับรองจากมิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ เท่านั้น 

๒.๒ สมาชิก ๓-๕ ท่าน ตามรายชื่อที่ลงทะเบียนและชำระเงินครบถ้วน 

๒.๓ แจ้งล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ เลื่อนการฝึก (Scrip) ไม่เกิน ๒ ครั้ง/๑ ระดับ 

๒.๔ ระหว่างการฝึกหากสมาชิกไม่ครบ ๓ ท่าน สามารถรวมกับห้องอื่นได้ตามความเหมาะสม 

๒.๕ การฝึกสอนตามระบบ SHEB

  

๓. Silver Class  

เป็นห้องเรียน ตามสไตล์การฝึกสอนแบบเดิม เหมาะสำหรับสถานออกกำลังกายหรือหน่วยงาน/ชมรมสมาคมต่าง ๆ ที่ไม่จำกัดจำนวนผู้ฝึก

๓.๑ สอนโดย ผู้ฝึกสอนมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรอง จากมิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์ เท่านั้น 

๓.๒ สมาชิกตั้งแต่ ๓-๘ ท่าน (ไม่ต้องระบุชื่อ) 

๓.๓ แจ้งการฝึกล่วงหน้า ๑ วัน เลื่อนการฝึกได้ ๑ ครั้ง/เดือน (ไม่สะสมในเดือนต่อไป) 

๓.๔ หากถึงเวลาสอนไม่มีสมาชิกมาฝึก ก็ให้ถือว่ามีการฝึกสอนตามปกติ 

ห้องฝึกสำหรับมาฝึกกับอาจารย์ สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเพื่อ  ความรู้ ท่าทางใหม่ ๆ ปรับปรุงแก้ไข และแนะนำรายละเอียดต่าง ๆ  ไปฝึกด้วยตัวเองมากกว่าสัปดาห์ละ ๓-๕ ขึ้นไปจึงจะเกิดผลตามที่ท่านต้องการ