logo

งานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ ๗

 

กำหนดการ

เวลา05.30-06.00 น

สมาชิกประมาณ 150 ท่าน เข้าแถวเตรียมความพร้อม

       06.00-06.15 น

 

       06.15-06.25 น

รับศีล-รับพร ถวายสังฆทาน จากพระสงฆ์ 9 รูป โดยพระศากยปุตติยวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม  

อ.อมร เอี่ยมสิริ ขึ้นถวายราชสักการะ พานพุ่มเงิน-ทอง เปิดกรวยดอกไม้

อ.สมศักดิ์ อินทร์เผือก กล่าวคำถวาย พระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ สดุดีมหาราชา

       06.25-07.10 น

กายบริหารมิราเคิล ไทชิ 20 ท่า (6.41 นาที)

การฝึกลมปราณไทชิ 18 ท่า ชุดที่ 1 (18.44 นาที)

กล่าวคำอธิฐานจิต และ การฝึกมิราเคิลไทชิ 16 ท่า (19.14 นาที)

         07.10-07.20 น

         07.20-07.25 น

         07.25-07.30 น

         07.30-07.40 น

จัดแถวสมาชิก ตามแผนผังที่วางไว้ สำหรับการฝึกไทชิ 24 ท่า จำนวน 87 ท่าน

การแสดงการฝึก ไทชิ สเตรทชิ่ง ช้า-เร็ว

การแสดงการฝึกพัดพลังสีขาว

การแสดงการฝึกพัดเสียงฟ้าคำรณ

         07.40  น

ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และขอเชิญทุกท่านร่วมกัน  ถ่ายรูปหมู่หน้าพระปรางค์วัดอรุณฯ เป็นที่ระลึก พร้อมรับของชำร่วยเป็นที่ระลึก และรับประทานอาหารว่าง


ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวง ครั้งที่ ๗

 

 

 

ภาพการมอบเงินบริจาค

อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิและคณะ มอบเงินบริจาค "งานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ 7" ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน 55,555 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อนห้าสิบห้าบาท) โดยมี หม่อมราชวงศ์ ศรีเฉลิม กาญจนภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนและติดตามประเมินผล เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 23 เมษายน 2556

ขอให้ท่านและครอบครัวมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้