logo

การจัดงานถวายพลังชี่แด่พ่อหลวงครั้งที่ ๗

 
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้