logo

Magazine

 

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ มากมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

นิตยสาร อนุรักษ์ ฉบับที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

นิตยสาร พลอยแกมเพชร ปีที่ 22 ฉบับที่ 508 วันที่ 31 มีนาคม 2013

 

 


นิตยสาร F3 Fan Club&sbquos Magazine ฉบับที่ 14 วันที่ 1 มกราคม 2554

 

 

 

 

หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ฉบับ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 


นิตยสาร mba megazine ฉบับที่ 156 หน้าที่ 20 วันที่ 1 มิถุนายน 2555

 


นิตยสาร Megazine Herb for Health Vol.11 No.127 August 2011

 

 

 

นิตยสาร Megazine Herb for Health Vol.12 No.128 September 2011

 

 

  

 

 


นิตยสาร WOW Fitness Vol.6 October 2006

 

 

 

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้