logo

หลักสูตรอื่นๆ

 การฝึกอบรมชุดการฝึกอื่นๆ


การฝึกพัฒนาลมหายใจ ๒๔ ท่า เหมาะสำหรับ ท่านที่จบการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน โดยมีการนำหลักการฝึกขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนไหวต่อเนื่องประกอบ ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะเสียงดนตรี ดุจ “การฝึกสติในความเคลื่อนไหว” เพิ่มความผ่อนคลาย ฝึกสติ/สมาธิ/พลังภายใน บำรุงสุขภาพจิตและกาย เพิ่มขึ้น ประโยชน์ ฝึกสติในความเคลื่อนไหว ฝึกการเคลื่อนไหวช้าๆ ฝึกจิตให้ว่องไว ฝึกความอ่อนนุ่ม เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างร่างกายที่สมบูรณ์กับจิตใจที่สงบมีสติ สมาธิ เริ่มต้นฝึกจิตวิสำนึก

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 10 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด) 

                                              

 
การฝึกพัฒนาลมหายใจ 32 ท่า

เหมาะสำหรับผู้ที่จบพื้นฐานการฝึก มิราเคิลไทชิ 24 ท่า  เพื่อพัฒนาความสมดุลระหว่างร่างกายกับจิตใจอย่างต่อเนื่อง พร้อมคำแนะนำ รายละเอียดการหายใจ สติ สมาธิ พัฒนาจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ประโยชน์ พัฒนาสติ(ความรู้ตัว) สมาธิ(ความผ่อนคลาย) เพิ่มมากขึ้น สุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายสมบูรณ์ เข้าใจจิตวิญญาณมากขึ้น

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 10 ครั้งๆละ ชั่วโมง 30 นาทีสัปดาห์ละ ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด)

 


 

มิราเคิล ไทชิ พัด

 

เหมาะสำหรับผู้ที่จบการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน มิราเคิลไทชิ 24 ท่า 32 ท่า การฝึกพัดไม่เน้นฝึกลมหายใจ เน้นท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างมีศิลปะการเปิดพัดมีเสียงดังทำให้สนุกสนาน ตื่นเต้น กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีการบาดเจ็บหัวเข่า หลัง คอ มาก่อน 

ประโยชน์ ทำให้กระฉับกระเฉงคล่องแคล่วว่องไว ฝึกการควบคุมอุปกรณ์ให้เกิดความสวยงาม ส่งเสริมบุคลิกภาพโดดเด่น น่าสนใจ ส่งเสริมสมอง จิตประสาท กล้ามเนื้อ เส้น เอ็น ไขข้อ การทำงานอย่างเป็นระบบ  

 ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 10 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด)