logo

หลักสูตรอื่นๆ

 การฝึกอบรมชุดการฝึกอื่นๆ


การฝึกพัฒนาลมหายใจ ๒๔ ท่า เหมาะสำหรับ ท่านที่จบการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน โดยมีการนำหลักการฝึกขั้นพื้นฐาน การเคลื่อนไหวต่อเนื่องประกอบ ลมหายใจเข้า-ออก ตามจังหวะเสียงดนตรี ดุจ “การฝึกสติในความเคลื่อนไหว” เพิ่มความผ่อนคลาย ฝึกสติ/สมาธิ/พลังภายใน บำรุงสุขภาพจิตและกาย เพิ่มขึ้น ประโยชน์ ฝึกสติในความเคลื่อนไหว ฝึกการเคลื่อนไหวช้าๆ ฝึกจิตให้ว่องไว ฝึกความอ่อนนุ่ม เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างร่างกายที่สมบูรณ์กับจิตใจที่สงบมีสติ สมาธิ เริ่มต้นฝึกจิตวิสำนึก

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 10 ครั้งๆละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด) 

                                              

 


การฝึกพัฒนาลมหายใจ 32 ท่า

เหมาะสำหรับผู้ที่จบพื้นฐานการฝึก มิราเคิลไทชิ 24 ท่า  เพื่อพัฒนาความสมดุลระหว่างร่างกายกับจิตใจอย่างต่อเนื่อง พร้อมคำแนะนำ รายละเอียดการหายใจ สติ สมาธิ พัฒนาจิตวิญญาณเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ประโยชน์ พัฒนาสติ(ความรู้ตัว) สมาธิ(ความผ่อนคลาย) เพิ่มมากขึ้น สุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายสมบูรณ์ เข้าใจจิตวิญญาณมากขึ้น

ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 10 ครั้งๆละ ชั่วโมง 30 นาทีสัปดาห์ละ ครั้ง (ตามวันเวลากำหนด)