logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

 
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้