logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒(ขึ้นปีที่ ๖)

 
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้