logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

 มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้