logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

 

ภาพบรรยากาศ

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้