logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

 

ภาพบรรยากาศโครงการร่วมบุญ 

ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒


 

 

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้