logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๒/๒๕๖๒

 

 ภาพบรรยากาศโครงการร่วมบุญ 
ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้