logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๑๑/๒๕๖๑

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๑๑/๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ร่วมฝึกลมปราณแบบมิราเคิลไทชิ
เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๙ รูป
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
เจ้าภาพ ส่งท้ายปีเก่า :

คุณจิราพร มุขพิมพ์พันธ์
คุณจินตนา ปาริฉัตร
คุณมนต์สิกานต์ แก้วสุริวงษ์
คุณภาวณา อินทร์เผือก
คุณรัตนา ไหมทองคำมิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้