logo

โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกายครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๘/๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ร่วมฝึกลมปราณแบบมิราเคิลไทชิ
เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๙ รูป
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน
เจ้าภาพ : คุณสุมาลี เศรษฐีสุวรรณ และ กลุ่มพัฒนาลมหายใจเบญจสิริ


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้