logo

โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๗/๒๕๖๑

 วันอาทิตย์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร 

เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ร่วมฝึกลมปราณแบบมิราเคิลไทชิ 

เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๙ รูป 

เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน 

เจ้าภาพ : คุณจารุวรรณ รุ่งสฤษศักดิ์ และ กลุ่มบริหารลมหายใจ พระราม๓


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้