logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

ภาพบรรยากาศ

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ร่วมฝึกบริหารลมหายใจมิราเคิลไทชิสัมผัสพลังธรรมชาติ
เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น.รับศีล-รับพรจากพระสงฆ์ ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารแบบครอบครัวมิราเคิลไทชิ
เจ้าภาพ มิราเคิลไทชิ เซ็นเตอร์

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้