logo

โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๔/๒๕๖๑

 

ภาพบรรยากาศ

โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๔/๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร 

เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ร่วมฝึกลมปราณแบบมิราเคิลไทชิ 

เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น.ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๕ รูป

เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น. ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่รับพรปีใหม่ไทย 

เวลา ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน 

เจ้าภาพ คุณ ปรวีณา กฤษฏาสิมะ และครอบครัว

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้