logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

 

ภาพบรรยากาศ

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ร่วมฝึกบริหารลมหายใจมิราเคิลไทชิสัมผัสพลังธรรมชาติ

เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น.รับศีล-รับพรจากพระสงฆ์ ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์

เจ้าภาพ คุณเกศรา เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้