logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

 

ภาพบรรยากาศ

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ร่วมฝึกบริหารลมหายใจมิราเคิลไทชิสัมผัสพลังธรรมชาติ

เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น.รับศีล-รับพรจากพระสงฆ์ ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารแบบครอบครัวมิราเคิลไทชิ

เจ้าภาพ คุณ สุธารัตน์ จันทร์รุจิพัฒน์กกำลังกาย 

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้