logo

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

 

มิราเคิลไทชิ มอบประกาศนียบัตร

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

   

 

 

 

พิธีมอบประกาศนียบัตร

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

คุณบุษรินทร์ คำชื่น        

 

 

คุณกนกทิพย์  ปริญญานุสสรณ์
คุณสมบัติ  มหัทธนานนท์
คุณนิตยา  พงศ์ศรีเพียร      

คุณภาณุมาศ  มานะดำรงธรรม


 

 

 

Mr. VEERACHAI SACHDEV
คุณพรรณี กลลดาเรืองไกร
รศ.ดร.เสาวรส อักษรนันท์
พิธีมอบประกาศนียบัตร

ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิ (ได้รับอนุญาต)


คุณพีระพงศ์ นันทสุคนธ์

 

 


คุณพิชญนันท์ วัชรอาภา
คุณอุกฤษณ์ ถิรจิต 

พิธีมอบประกาศนียบัตร

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

 

ประกาศนียบัตร

การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน 

 

 


คุณพีระพงศ์ นันทสุคนธ์


คุณศิริพร ตัญยะบุตร


คุณพิชญนันท์ วัชรอาภาคุณจินดา ลีละพัฒนาประกาศนียบัตร

ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ทั่วไป


คุณสุมาลี เศรษฐีสุวรรณคุณรัตนา ไหมทองคำ
ประกาศนียบัตร

ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ได้รับอนุญาต


คุณปีติชา ผาสุพงษ์คุณจินตนา ปาริฉัตรคุณมนต์สิกานต์ แก้วสุริวงษ์คุณจิราพร มุขพิมพ์พันธ์
ประกาศนียบัตร

ครูฝึกสอนมิราเคิลไทชิ ขั้นพื้นฐาน


คุณสุธารัตน์ จันทร์รุจิพัฒน์

 


คุณพัชรินทร์ วชิรโรจน์ไพศาลคุณพรพิมล พรพิพัฒน์ไพศาลคุณเกศรา เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล


พิธีมอบประกาศนียบัตร วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

 

    การฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

๑.คุณ จินตนา ปาริฉัตร


 


๒.คุณวลัยพร แช่ด่าน
                      ๓.คุณอัญชนา อู่โภคิน              

                     ๔.คุณภาวณา   อินทร์เผือก        

ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 

    ๑.คุณรัตนา  ไหมทองคำ   

๒.คุณปีติชา ผาสุพงษ์                           ครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานที่ได้รับอนุญาต


            ๑.คุณพิมลรัตน์  ทิศาภาคย์   

การแสดง

                           ชุดที่ ๒ “ลมหายใจแห่งความสุข” โดยคุณรัตนา ไหมทองคำ


การแสดงชุดพิเศษ “พลังธรรมชาติธาตุทั้ง ๔ กับพลังลมหายใจ” 

           กว่าสองพันปีมาแล้ว นักธรรมชาติวิทยาของจีน ยินหยังเจีย ได้พัฒนาทฤษฎีของอู่สิง(ธาตุทั้ง ๕) ซึ่งเป็นกระบวนการทางพลศาสตร์อันช่วยอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของโลกเรา จากการเฝ้าสังเกตุปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างละเอียดถี่ถ้วน

                 ดิน ให้การบำรุงเลี้ยงมนุษย์ผ่านทางพืชผัก โดยการเพาะปลูก

                 โลหะหรือทอง  ถูกหล่อหลอมและกลับมาแข็งตัวได้

                 น้ำ มีคุณสมบัติในการซึมซาบและไหลลงสู่ที่ต่ำกว่า

                 ไม้ ถูกเหลา กลึง ให้เป็นรูปตรง/โค้งได้

                 ไฟ มีคุณสมบัติให้ความร้อนและชอบเคลื่อนขึ้นข้างบน

               ธาตุทั้ง ๕ มีการ ส่งเสริมกัน/ใกลชิดกัน/ทำลายกัน/กลัวกัน

              ธาตุทั้ง ๕ จึงเป็นต้นกำเนิด ของคัมภีร์อี้จิง/ แพทย์แผนจีน/ฮวงจุ้ย/และวิชาไทชิ

              พลังลมหายใจ อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก มีประสบการณ์ฝึกกว่า ๒๐ ปี

         ครูสุธารัตน์ จันทร์รุจิพัฒน์  ได้มีโอกาสฝึกฝนจากต้นกำเนิด .....    เวลานี้/สถานที่แห่งนี้/ มีพลังธรรมชาติธาตุทั้ง ๕ จะเข้าสู่ภายในร่างกายเราเพื่อทำให้อวัยวะทั้ง ๑๐ สมบูรณ์แข็งแรง ด้วยพลังลมหายใจเท่านั้น 

ธาตุดิน ครูสุสุธารัตน์  จันทร์รุจิพัฒน์ธาตุโลหะ ครูปีติชา ผาสุพงษ์
 

ธาตุน้ำ ครูเกศรา  เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล


ธาตุไม้ ครูกชสร ฉิมมณี   

ธาตุไฟ ครูจารุวรรณ  รุ่งสฤษศักดิ์ขอขอบพระคุณ มารดา/บิดา/ครูอาจารย์/ทุกท่านที่มีส่วนสนับมิราเคิลไทชิให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย ไปยังมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้ ขอขอบคุณธรรมชาติธาตุทั้ง ๕ (พลังภายนอก) อวัยวะทั้ง ๑๐ (พลังภายใน) ทำให้มีชีวิต ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จนถึงทุกวันนี้

ขอขอบพระคุณ”ครอบครัวมิราเคิลไทชิ”ทุกท่านที่เสียสละเวลา มาร่วมงานทำให้ความฝันเป็นจริง 

วัดเวฬุวัน(เขาจีนแล) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑ หมู่ ๗ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ผู้ค้นพบสถานทีและบุกเบิกสร้างวัดคนแรก แม่ชีอินทร์ ศิริมงคล เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๖

ผู้ดำเนินสร้างวัดต่อ แม่ชีปิ่น มณีน้อย

เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ หลวงพ่อสมุทร อธิปัญโญ รับนิมนต์จำพรรษาและนำการสร้างวัดจนเสร็จสมบูรณ์ถึงปัจจุบัน

คำสอนของหลวงพ่อได้ บรรยายธรรม เกี่ยวกับจิต ซึ่งทำให้ชอบเรื่องจิต เป็นอย่างมาก จนกระทั่งเมื่อมาฝึกไทชิ อาจารย์อมร สอนว่าพลังภายใน เกิดจากจิตที่สงบ มีพลังภายในบำรุงสุขภาพกายและใจ

ขอบกราบขอบพระคุณ ท่านหลวงพ่อสมุทร ที่เมตตาอนุญาต ให้ใช้สถานที่ ขอบพระคุณคณะสงฆ์ แม่ชี เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อำนวยความสะดวก จนงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ความในใจบอกใครไม่ได้ปี ๒

ท่านที่เข้ารับการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน ตามระบบ SHEB มีการฝึกด้วยตนเอง(คนเดียว) อย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์

บรรยากาศ ฤดูกาล สถานที่  ครอบครัว เพื่อน สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ย่อมเปลี่ยนแปลงและมีผลต่อการฝึกตลอดเวลา

ทำให้รู้สึกเก็บเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะฝึก “ความในใจบอกใครไม่ได้” จึงเป็นเรื่องเล่าในใจ น่าตื่นเต้น สนุกสนาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึก ทำให้เป็นครอบครัวมิราเคิลไทชิที่แสนอบอุ่นและให้กำลังใจกัน

ทอดผ้าป่าถวายต้นไม้แด่พระสงฆ์ เพื่อปลูกความสุขให้ยั่งยืนตลอดไปเพราะต้นไม้มีอายุยืนชั่วลูกชั่วหลาน เป็นการคืนธรรมชาติให้กับแผ่นดิน ครอบครัวมิราเคิลไทชิย่อมมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป
กินอากาศที่ผลิตโดยธรรมชาติยามเช้ามืด สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ณ สวนป่าอธิปญโญ วัดเวฬุวัน(เขาจีนแล) รับพลังธรรมชาติ (ต้นไม้ ต้นไผ่ เมฆหมอก) เข้าสู่ตัวเราเพื่อบำรุงสุขภาพกายและใจ

ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์

อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคัณหาตุ 
อัมหากัง ฑีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ 
แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

ขอขมาพระรัตนตรัย

           ข้าพเจ้าขอวันทา พระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมคำสอน ในพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  ขอพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสั่งสอน และพระสงฆ์โปรดงดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
           ข้าพเจ้าขอวันทา พระปัจเจกพุทธเจ้า พระกรรมฐาน มารดาบิดา ครูอุปัชฌาอาจารย์
ขอพระปัจเจกพุทธเจ้า พระกรรมฐาน มารดาบิดา ครูอุปัชฌาอาจารย์  โปรดงดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

           ข้าพเจ้าขอวันทา พระอาราม พัทธเสมา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระเจดีย์ และพระพุทธรูป ในวัดวาอารามแห่งนี้
ขอพระอาราม พัทธเสมา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระเจดีย์ พระพุทธรูป ตลอดจนเทวดาในวัดโปรดรับรู้ กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติผิดพลาดในเขตธรณีสงฆ์ ขอสิ่งศักดิสิทธิ์โปรดงดโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

           ความผิดพลาดทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี โดยเจตนาก็ตาม ไม่เจตนาก็ตาม ในพระสงฆ์ และสถานที่นี้ ขอพระสงฆ์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้ โปรดงดโทษนั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ 

           ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ หากข้าพเจ้าเคยนำของสงฆ์ไปใช้ หรือล่วงเกินของสงฆ์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ข้าพเจ้าขอชำระหนี้สงฆ์ด้วยเงินจำนวนนี้ ขอพระสงฆ์โปรดรับรู้ และโปรดปัจจัยของข้าพเจ้านี้เพื่อเป็นการชำระหนี้สงฆ์ของข้าพเจ้าด้วยเทอญ เมื่อพระสงฆ์กล่าวคำอนุโมทนา สาธุ ให้เราน้อมรับคำ สาธุ ด้วย เสร็จแล้วกราบพระ ๓ จน เป็นอันเสร็จพิธี

            อาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก กราบพระวุฒิสารโสภณ(หลวงสมุทร อธิปโญ) เจ้าอาวาสวัด   เวฬุวัน  อุปัชฌาย์ ของอาจารย์สมศักดิ์ อินทร์เผือก

ถวายผ้าป่า(ชำระหนี้สงฆ์) 

จำนวนเงิน ๑๑๔,๙๙๙.๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) 

พิธีไหว้ครู  

           เพื่อแสดง ความกตัญญู รู้คุณคน คือบูรพาจารย์ อันได้แก่บิดา/มารดาและอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนรุ่นแรกๆ จนถึงอาจารย์ปัจจุบัน

          เพื่อแสดง กตเวที ปฏิบัติตนตอบแทนผู้มีพระคุณ

          ในปีนี้(๒๕๖๐) ครบ ๒๐ ปีที่ฝึกไทชิด้วยตนเอง ได้กราบ แม่ตุ้ม ท่านให้กำเนิด  กราบพระวุฒิสารโสภณ(หลวงสมุทร อธิปโญ) เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน  อุปัชฌาย์  ท่านให้ธรรมะ กราบอาจารย์อมร เอี่ยมศิริ ท่านให้วิชาไทชิ ซึ่งท่านทั้งสามยังมีชีวิตอยู่  รวมทั้งครอบครัวมิราเคิลไทชิทุกท่านได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที ในวันนี้


 

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านที่จบการอบรมครูนำการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน และได้รับประกาศนียบัตรตามที่มิราเคิลไทชิเซ็นเตอร์กำหนด ฝึกให้ท่านเป็นผู้ให้ ฝึกการเป็นผู้เสียสละ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขอตัวเองจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ผู้ให้ย่อมมีความสุขมากกว่าผู้รับ

         คุณเพ็ชราภรณ์ วสุนธรามาศ 

         คุณพิมลรัตน์ ทิศาภาคย์  

        คุณรัชต์ภาสน์ ปุ่นประเสริฐ 

         คุณกัญจุฑา ปุ่นประเสริฐ

         ภาพหมู่ 

ขอแสดงความยินดี ท่านที่จบการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน และได้รับประกาศนียบัตรการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐาน

 “เปลี่ยนความคิด พิชิตสุขภาพดี” เกิดจากการปฏิบัติของตัวท่านเองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย ๔ ครั้ง/สัปดาห์ เป็นเวลาหนึ่งปี จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งเงินซื้อสุขภาพดีไม่ได้ ความรู้มากก็ไม่ทำให้สุขภาพสมบูรณ์แข็ง ต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้น จะมีคำว่า “สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป”

      คุณจันทร์เพ็ญ จิรเศวตกุล  

      คุณนงนภัส ตาปสนันทน์  

      คุณสมนึก วัชระดนัย      คุณสุมาลี เศรษฐีสุวรรณ

    คุณรัตนา ไหมทองคำ 

   คุณจิราพร มุขพิมพ์พันธ์ 

   คุณมนต์สิกานต์ แก้วสุริวงษ์

    คุณอภิชาดา โรจนสถิตย์

   คุณสุขทวี ธนยศเจริญ 

ผลการฝึกมิราเคิลไทชิขั้นพื้นฐานเพื่อสุขภาพ 

ฝึกด้วยตนเองมีจำนวนครั้งสูงสุดประจำปี ๒๕๖๐ 

           ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  รวม ๕๓๘ ครั้ง เฉลี่ย ๑๑ ครั้ง/สัปดาห์

คุณสุขทวี            ธนยศเจริ

         ภาพหมู่ 

การแสดงฟ้อนพัดบูชาครู โดยครูจารุวรรณ รุ่งสฤษศักดิ์ และสมาชิกกลุ่มบริหารลมหายใจพระราม ๓

การแสดงชุด ชีวิตลิขิตเอง โดยครูเกษรา เสรีรัฐโพธิ์ตระกูล