logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๖/๒๕๖๐

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๖/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ร่วมฝึกมิราเคิลไทชิ
เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป
เจ้าภาพ ครูพิธาน สิงห์เสน่ห์
และ กลุ่มบริหารลมหายใจหมู่บ้านสวนบางเขน


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้