logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๕/๒๕๖๐

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๕/๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ร่วมฝึกลมปราณแบบมิราเคิลไทชิ

เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ๙ รูป
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน

เจ้าภาพ : ครูพรพิมล พรพิพัฒน์ไพศาล 
และสมาชิกกลุ่มบริหารลมหายใจ บ้านนันทวัน


มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้