logo

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๔/๒๕๖๐

 

โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่๔/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้