logo

ร่วมบุญครั้งที่๓/๒๕๖๐

 

โครงการร่วมบุญ ครั้งที่๓/๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้