logo

โครงการ่วมบุญร่วมออกกำลังกาย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

 

โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกาย 

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

 
มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้