logo

โครงการร่วมบุญร่วมออกกำลังกายครั้งที่ ๘/๒๕๕๙

 


โครงการร่วมบุญ ร่วมออกกำลังกาย
ครั้งที่๘/๒๕๕๙ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
ณ ลานพระปรางค์ วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

มิราเคิล ไทชิ ได้รับเกรียติให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้